Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017

Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s (Noordoost Fryslân, Regio Zwolle, Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Zeeland en Stedelijk Gebied Eindhoven). Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 

De regio's vragen het kabinet om de regio te erkennen als flexibel netwerk waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen werken aan het realiseren van economische groei. Zij vragen het rijk partnerschap te bieden en te komen tot regiodeals. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om middelen van gemeenten, provincies, Rijk en private partijen te organiseren rondom de verschillende opgaven die er zijn. Departementale afwegingen, overlegstructuren en geldstromen moeten aansluiten op de verschillende regionale opgaven. “Creëer daarvoor aan rijkszijde één aanspreekpunt per regio”. Ook vragen de regio's aan het kabinet om de mogelijkheden van de huidige wettelijke en financiële instrumenten voor regionaal-economische samenwerking te benutten en te investeren in kennis, competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Henry Meijdam (algemeen directeur van het IPO en lid van de stuurgroep proeftuinen) antwoordde hierop dat hij blij is met het enthousiasme dat is gezaaid in de proeftuinen. “Nu wordt het tijd te oogsten. We moeten aan de slag met het opstellen van regionale agenda’s die alleen vorm krijgen door het eigen organiserend vermogen en de aanwezige krachten in de regio aan te spreken. Belangrijk is dat het vraagstuk altijd centraal blijft staan.”

Richard van Zwol (secretaris generaal BZK) drukte gemeenten en provincies op het hart niet te bescheiden te zijn; “Zonder hen komt er niets van de grond”. “Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) sprak ook positief over de opbrengst. “De regio is op zijn sterkst als deze dichtbij zichzelf blijft.” Zij kreeg hierin bijval van Geert Teisman (hoogleraar Bestuurskunde, van de Erasmus Universiteit Rotterdam) die als wetenschapper reflecteerde op de proeftuinen. “De regio is niet in de eerste plaats een territorium, maar een ‘tussenruimte’, een informele ontmoetingsruimte waar overheden elkaar ontmoeten. Rijk is dan onderdeel van de regio en dat is adaptief bestuur,” aldus Teisman.

Meer informatie (oa de presentaties van de proeftuinen): www.proeftuinenmaakverschil.nl


Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

MKB zet financiële ondersteuning succesvol om in innovatie

17 maart 2017 - Bijna 4.000 bedrijven hebben de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van de MKB Innovatiestimulering  Regio en Topsectoren regeling (MIT). Met een financiële ondersteuning van 143 miljoen euro heeft het MKB voor bijna 400 miljoen euro aan investeringen in innovatie kunnen doen. Gedeputeerde Bert Pauli: ‘Provincies kijken graag met het nieuwe kabinet hoe we nog effectiever innovatie en werkgelegenheid in de regio kunnen stimuleren.’
Lees meer