Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017

Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s (Noordoost Fryslân, Regio Zwolle, Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Zeeland en Stedelijk Gebied Eindhoven). Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 

De regio's vragen het kabinet om de regio te erkennen als flexibel netwerk waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen werken aan het realiseren van economische groei. Zij vragen het rijk partnerschap te bieden en te komen tot regiodeals. Er moeten nieuwe manieren gevonden worden om middelen van gemeenten, provincies, Rijk en private partijen te organiseren rondom de verschillende opgaven die er zijn. Departementale afwegingen, overlegstructuren en geldstromen moeten aansluiten op de verschillende regionale opgaven. “Creëer daarvoor aan rijkszijde één aanspreekpunt per regio”. Ook vragen de regio's aan het kabinet om de mogelijkheden van de huidige wettelijke en financiële instrumenten voor regionaal-economische samenwerking te benutten en te investeren in kennis, competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Henry Meijdam (algemeen directeur van het IPO en lid van de stuurgroep proeftuinen) antwoordde hierop dat hij blij is met het enthousiasme dat is gezaaid in de proeftuinen. “Nu wordt het tijd te oogsten. We moeten aan de slag met het opstellen van regionale agenda’s die alleen vorm krijgen door het eigen organiserend vermogen en de aanwezige krachten in de regio aan te spreken. Belangrijk is dat het vraagstuk altijd centraal blijft staan.”

Richard van Zwol (secretaris generaal BZK) drukte gemeenten en provincies op het hart niet te bescheiden te zijn; “Zonder hen komt er niets van de grond”. “Jantine Kriens (algemeen directeur VNG) sprak ook positief over de opbrengst. “De regio is op zijn sterkst als deze dichtbij zichzelf blijft.” Zij kreeg hierin bijval van Geert Teisman (hoogleraar Bestuurskunde, van de Erasmus Universiteit Rotterdam) die als wetenschapper reflecteerde op de proeftuinen. “De regio is niet in de eerste plaats een territorium, maar een ‘tussenruimte’, een informele ontmoetingsruimte waar overheden elkaar ontmoeten. Rijk is dan onderdeel van de regio en dat is adaptief bestuur,” aldus Teisman.

Meer informatie (oa de presentaties van de proeftuinen): www.proeftuinenmaakverschil.nl


Gerelateerde berichten

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

05 maart 2018 - Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek: ‘Het is een heldere tool geworden voor het provinciaal beleid: we weten nu aan welke knoppen we moeten draaien om tot een volledig circulaire economie te komen in onze regio.’
Lees meer

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer