Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 juli 2017

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.

De Raad wijst eenzijdige oriëntatie op economische opgaven af, omdat dit afbreuk doet aan de brede maatschappelijke opgaven waar de provincies en de gemeenten voor staan. Daarnaast heeft de wijze waarop de financiële verhoudingen zijn ingericht volgens de Raad hooguit een indirect effect op de economie. Optimale financiële verhoudingen hangen af van keuzes die de uitkomst zijn van politiek-bestuurlijke afwegingen.

De keuze voor de regio als de optimale bestuurlijke schaal voor economisch beleid, is volgens de Raad op zich een logische vanwege het fluïde karakter van de taak. Maar de ‘regio’ is een onvoldoende afgebakend begrip en bestaat als bestuurlijke eenheid binnen de huidige bestuurlijke structuur ook niet. In dat licht acht de Raad het in de rede te liggen bij de allocatie van de middelen voor het (regionaal) economisch beleid niet alleen de gemeente en de regio te betrekken, maar juist ook de provincie. De provincies zijn immers de democratisch gelegitimeerde overheid om bovenlokale afwegingen te maken. Het regionaal economisch beleid is niet voor niets gedecentraliseerd naar de provincies. Bovendien hebben ze ook expliciet een taak en verantwoordelijkheid in het bevorderen van de regionale economische ontwikkelingen.

De Raad bepleit dat heldere politieke bestuurlijke afwegingen worden gemaakt voordat wordt overgegaan tot wijzigingen in het stelsel. De vraag in hoeverre verschillen aanvaardbaar en wenselijk zijn, is vooral een politieke vraag. Het instellen van een (landelijk) regiofonds naast het provincie- of het gemeentefonds, acht de Raad geen goede optie. Het verdient de voorkeur het bestaande instrumentarium beter te benutten.


Gerelateerde berichten

Prinsjesdag: de hoofdpunten op een rij

19 september 2018 - Een tegenvaller voor het Provinciefonds, gevolgd door groei. Extra geld voor klimaatadaptatie en circulaire economie. En, zoals verwacht, nog geen duidelijkheid over de inzet van middelen voor het Klimaatakkoord. Enkele hoofdpunten uit de Troonrede en de Miljoennota op een rij.
Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 februari 2017 - De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.
Lees meer

Nieuw verdeelmodel provinciefonds: eenvoudig en transparant

16 december 2015 - Het IPO-bestuur van 10 december is unaniem tot overeenstemming gekomen over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel, dat is uitgewerkt door een externe commissie onder leiding van mr. Geert Jansen, is eenvoudiger en transparanter dan het oude model en sluit beter aan bij de kerntaken van de provincies. IPO-voorzitter Remkes: “De commissie is er in geslaagd een zeer complex model te vereenvoudigen, waarmee bij uitstek recht wordt gedaan aan de provinciale autonomie”. Het rapport ‘Redelijk Verdeeld’ waarin het nieuwe verdeelmodel is opgenomen, is aan minister Plasterk van BZK aangeboden met het verzoek om het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2017 in te voeren en hiervoor de financiële verhoudingswet aan te passen.
Lees meer