Spoedig overleg provincies en vakbonden over cao en loonruimte

25 augustus 2015

De Bestuurlijke Onderhandelingsorganisatie (BOD) gaat op korte termijn namens de provincies in overleg met de vakbonden over een nieuwe cao voor provincies en de invulling van de ontstane loonruimte. Daarnaast verzoekt de BOD de vakbonden per brief om in hun communicatie niet het beeld te laten ontstaan dat de loonruimteafspraken met het rijk ook voor de provincies gelden.

Op 10 juli hebben de vakbonden CNV, CMHF en de Ambtenarencentrale samen met het Rijk, onderwijssectoren en de VNG afspraken gemaakt over de ABP-pensioenregeling en de gevolgen hiervan voor het loon van alle ambtenaren in 2015 en 2016. Deze afspraken hebben ook gevolgen voor de medewerkers bij de provincies.

De ondertekenaars hebben er met de afspraak voor gekozen om een integrale gezamenlijke afweging te maken van pensioen en primair loon. De pensioenpremie gaat voor alle ambtenaren omlaag en in ruil hiervoor ontstaat er loonruimte. Afgesproken is dat in het cao overleg van de verschillende sectoren (dus bijvoorbeeld provincies) gesproken wordt over de invulling van deze loonruimte.

De BOD die namens de provincies overlegt met de vakbonden over de cao heeft de bonden dus ook uitgenodigd om hier in het eerste overleg na de zomer over te praten.


Gerelateerde berichten

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer