Stabiliteit en kwaliteit voorop in nieuw cultuurbeleid Bussemaker

26 juni 2015

Dit bleek tijdens het eerste debat van de Kamer met minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) over haar uitgangspunten voor toekomstig cultuurbeleid. De minister hecht aan stabiliteit, zet kwaliteit voorop en staat geen grote veranderingen voor. Het debat werd verder gedomineerd door de onderwerpen BTW-verhoging, arbeidsvoorwaardenbeleid en inkomenspositie van kunstenaars door de beperkte reparatie van eerdere bezuinigingen. Enkele punten die voor provincies van belang zijn gingen over meer bindende afspraken over cultuureducatie en een grotere rol voor stedelijke regio’s bij het opstellen van cultuurbeleid. De Kamer verwacht van de minister meer ambitie op deze thema’s. 

Aandacht voor regionale plannen
Zowel Jacques Monasch (PvdA) als Mona Keijzer (CDA) vroegen aandacht voor spreiding van cultuur over de regio en de concrete voorstellen die daarvoor door de minister en de kamer zijn ontvangen. Een oproep van Monasch om de regio Noord tot een pilot te maken voor een sterkere verbinding van de regio met de stad werd door de minister positief opgepakt. Zij noemde daarbij ook expliciet nog het cultuurmanifest van Oost-Nederland en plannen van Limburg in de Euregio die mogelijk inspiratie kunnen bieden voor deze benadering. Over het experimenteren met meer decentraal ingevuld cultuurbeleid praat de minister in het najaar verder met bestuurlijke partners. Wat het IPO betreft kan een hechte samenwerking met decentrale overheden de minister helpen haar cultuurambities te realiseren. Het verbinden van de stad en regio is wat het IPO betreft een garantie voor meer spreiding en decentrale invulling en profilering. 
 
Verder werken aan cultuureducatie met kwaliteit 
Minister Bussemaker gaf aan met medeoverheden verder te willen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit, ook in relatie tot buitenschoolse educatie. Daarbij wil zij niet in de verantwoordelijkheid van scholen treden die bepalen welke lessen zij geven. Op het ministerie wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn cultuur die benoemd wat op het gebied van kunst en cultuur van leerlingen wordt verwacht. Om te controleren dat scholen de middelen cultuur ook daadwerkelijk aan cultuureducatie besteden heeft zij inspectieonderzoek gevraagd. Het IPO pleit voor een stevige regionale benadering die de hele cultuurketen steviger maakt, met name door ook cultuureducatie en talentontwikkeling daarin te betrekken.
 
Kwetsbare sector
Kamerlid Jasper van Dijk (SP) rekende de minister voor dat zij met € 18,6 miljoen extra nog geen 10% repareert van de bezuinigingen die zijn geëffectueerd door haar voorganger. “Vallen in de toekomst meer instellingen om nu de cultuursector op haar reserves inteert en er gemeentelijke bezuinigingen worden verwacht?”, vraagt de kamer zich openlijk af. De minister verwijst naar de subsidieregeling die per 1 oktober voor een ieder open staat; van aanvragers wordt verwacht dat zij hun ambities en middelen met elkaar in evenwicht brengen. De kamer beraadt zich op de BIS; zowel PvdA als CDA vroegen aandacht voor festivals voor locatietheater en oude muziek. Vera Bergkamp (D66) overweegt tijdens het vervolgdebat een motie in te dienen met het doel productiehuizen weer in de BIS op te nemen.

Volgende week wordt het verslag van het algemeen overleg van 24 juni plenair in de TK besproken. Dan kunnen alsnog moties ingediend worden, wat tijdens het algemeen overleg niet mogelijk was.

 


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer