Stabiliteit en kwaliteit voorop in nieuw cultuurbeleid Bussemaker

26 juni 2015

Dit bleek tijdens het eerste debat van de Kamer met minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) over haar uitgangspunten voor toekomstig cultuurbeleid. De minister hecht aan stabiliteit, zet kwaliteit voorop en staat geen grote veranderingen voor. Het debat werd verder gedomineerd door de onderwerpen BTW-verhoging, arbeidsvoorwaardenbeleid en inkomenspositie van kunstenaars door de beperkte reparatie van eerdere bezuinigingen. Enkele punten die voor provincies van belang zijn gingen over meer bindende afspraken over cultuureducatie en een grotere rol voor stedelijke regio’s bij het opstellen van cultuurbeleid. De Kamer verwacht van de minister meer ambitie op deze thema’s. 

Aandacht voor regionale plannen
Zowel Jacques Monasch (PvdA) als Mona Keijzer (CDA) vroegen aandacht voor spreiding van cultuur over de regio en de concrete voorstellen die daarvoor door de minister en de kamer zijn ontvangen. Een oproep van Monasch om de regio Noord tot een pilot te maken voor een sterkere verbinding van de regio met de stad werd door de minister positief opgepakt. Zij noemde daarbij ook expliciet nog het cultuurmanifest van Oost-Nederland en plannen van Limburg in de Euregio die mogelijk inspiratie kunnen bieden voor deze benadering. Over het experimenteren met meer decentraal ingevuld cultuurbeleid praat de minister in het najaar verder met bestuurlijke partners. Wat het IPO betreft kan een hechte samenwerking met decentrale overheden de minister helpen haar cultuurambities te realiseren. Het verbinden van de stad en regio is wat het IPO betreft een garantie voor meer spreiding en decentrale invulling en profilering. 
 
Verder werken aan cultuureducatie met kwaliteit 
Minister Bussemaker gaf aan met medeoverheden verder te willen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit, ook in relatie tot buitenschoolse educatie. Daarbij wil zij niet in de verantwoordelijkheid van scholen treden die bepalen welke lessen zij geven. Op het ministerie wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn cultuur die benoemd wat op het gebied van kunst en cultuur van leerlingen wordt verwacht. Om te controleren dat scholen de middelen cultuur ook daadwerkelijk aan cultuureducatie besteden heeft zij inspectieonderzoek gevraagd. Het IPO pleit voor een stevige regionale benadering die de hele cultuurketen steviger maakt, met name door ook cultuureducatie en talentontwikkeling daarin te betrekken.
 
Kwetsbare sector
Kamerlid Jasper van Dijk (SP) rekende de minister voor dat zij met € 18,6 miljoen extra nog geen 10% repareert van de bezuinigingen die zijn geëffectueerd door haar voorganger. “Vallen in de toekomst meer instellingen om nu de cultuursector op haar reserves inteert en er gemeentelijke bezuinigingen worden verwacht?”, vraagt de kamer zich openlijk af. De minister verwijst naar de subsidieregeling die per 1 oktober voor een ieder open staat; van aanvragers wordt verwacht dat zij hun ambities en middelen met elkaar in evenwicht brengen. De kamer beraadt zich op de BIS; zowel PvdA als CDA vroegen aandacht voor festivals voor locatietheater en oude muziek. Vera Bergkamp (D66) overweegt tijdens het vervolgdebat een motie in te dienen met het doel productiehuizen weer in de BIS op te nemen.

Volgende week wordt het verslag van het algemeen overleg van 24 juni plenair in de TK besproken. Dan kunnen alsnog moties ingediend worden, wat tijdens het algemeen overleg niet mogelijk was.

 


Gerelateerde berichten

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer

Investeringen in cultureel erfgoed: provincies denken mee

04 december 2017 - In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg.  Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten.
Lees meer