Stabiliteit en kwaliteit voorop in nieuw cultuurbeleid Bussemaker

26 juni 2015

Dit bleek tijdens het eerste debat van de Kamer met minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) over haar uitgangspunten voor toekomstig cultuurbeleid. De minister hecht aan stabiliteit, zet kwaliteit voorop en staat geen grote veranderingen voor. Het debat werd verder gedomineerd door de onderwerpen BTW-verhoging, arbeidsvoorwaardenbeleid en inkomenspositie van kunstenaars door de beperkte reparatie van eerdere bezuinigingen. Enkele punten die voor provincies van belang zijn gingen over meer bindende afspraken over cultuureducatie en een grotere rol voor stedelijke regio’s bij het opstellen van cultuurbeleid. De Kamer verwacht van de minister meer ambitie op deze thema’s. 

Aandacht voor regionale plannen
Zowel Jacques Monasch (PvdA) als Mona Keijzer (CDA) vroegen aandacht voor spreiding van cultuur over de regio en de concrete voorstellen die daarvoor door de minister en de kamer zijn ontvangen. Een oproep van Monasch om de regio Noord tot een pilot te maken voor een sterkere verbinding van de regio met de stad werd door de minister positief opgepakt. Zij noemde daarbij ook expliciet nog het cultuurmanifest van Oost-Nederland en plannen van Limburg in de Euregio die mogelijk inspiratie kunnen bieden voor deze benadering. Over het experimenteren met meer decentraal ingevuld cultuurbeleid praat de minister in het najaar verder met bestuurlijke partners. Wat het IPO betreft kan een hechte samenwerking met decentrale overheden de minister helpen haar cultuurambities te realiseren. Het verbinden van de stad en regio is wat het IPO betreft een garantie voor meer spreiding en decentrale invulling en profilering. 
 
Verder werken aan cultuureducatie met kwaliteit 
Minister Bussemaker gaf aan met medeoverheden verder te willen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit, ook in relatie tot buitenschoolse educatie. Daarbij wil zij niet in de verantwoordelijkheid van scholen treden die bepalen welke lessen zij geven. Op het ministerie wordt gewerkt aan een doorgaande leerlijn cultuur die benoemd wat op het gebied van kunst en cultuur van leerlingen wordt verwacht. Om te controleren dat scholen de middelen cultuur ook daadwerkelijk aan cultuureducatie besteden heeft zij inspectieonderzoek gevraagd. Het IPO pleit voor een stevige regionale benadering die de hele cultuurketen steviger maakt, met name door ook cultuureducatie en talentontwikkeling daarin te betrekken.
 
Kwetsbare sector
Kamerlid Jasper van Dijk (SP) rekende de minister voor dat zij met € 18,6 miljoen extra nog geen 10% repareert van de bezuinigingen die zijn geëffectueerd door haar voorganger. “Vallen in de toekomst meer instellingen om nu de cultuursector op haar reserves inteert en er gemeentelijke bezuinigingen worden verwacht?”, vraagt de kamer zich openlijk af. De minister verwijst naar de subsidieregeling die per 1 oktober voor een ieder open staat; van aanvragers wordt verwacht dat zij hun ambities en middelen met elkaar in evenwicht brengen. De kamer beraadt zich op de BIS; zowel PvdA als CDA vroegen aandacht voor festivals voor locatietheater en oude muziek. Vera Bergkamp (D66) overweegt tijdens het vervolgdebat een motie in te dienen met het doel productiehuizen weer in de BIS op te nemen.

Volgende week wordt het verslag van het algemeen overleg van 24 juni plenair in de TK besproken. Dan kunnen alsnog moties ingediend worden, wat tijdens het algemeen overleg niet mogelijk was.

 


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer