Startsubsidie Bestuurlijke Strafbeschikking milieu voor 2016 toegekend

08 september 2016

De jaarlijkse startsubsidie van een miljoen euro voor het experiment waarbij buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) direct een bon kunnen uitschrijven voor overtredingen op het gebied van milieu, water en natuur wordt ook over 2016 toegekend aan provincies en waterschappen tezamen. Dit is recent door de het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt. De subsidie wordt gebruikt om BOA’s op te leiden om een lik-op-stuk-beleid te voeren bij relatief eenvoudige overtredingen.

Met het toepassen van deze bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) ontlasten de BOA’s de politie die hier in de praktijk minder aan toe komt en ook minder expertise heeft op de gebieden waarop het lik-op-stuk-instrument goed inzetbaar is. Zo kunnen de waterschappen dit relatief nieuwe instrument gelijk inzetten bij niet toegestane lozingen (vervuiling) op het oppervlaktewater en gebruiken de provincies het bij overtredingen van de natuurbeschermingswet, illegale ontgrondingen of het dumpen van (drugs)afval. De BSBm is een strafrechtelijk instrument dat door het bestuur van de Waterschappen en de directeuren van de Omgevingsdiensten toegepast kan worden naast hun bestuursrechtelijk instrumentarium. Om dit optimaal te kunnen doen zijn er samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, terreinbeherende organisaties en andere werkgevers van BOA’s gesloten, zodat hun BOA’s onder de verantwoordelijkheid van de directeuren van de Omgevingsdiensten dit instrument ook kunnen gebruiken.

In 2012 sprak het kabinet met de provincies en waterschappen af dat ze dit relatief nieuwe instrument ter beschikking zouden krijgen, om in praktijk te zien hoe het uit zou pakken. De subsidie die bij dit instrument hoort loopt per 2016 af. De reacties uit het veld zijn echter zeer positief en het instrument blijkt preventief te werken en is een goede aanvulling voor de toepassing bij relatief eenvoudige zaken. Nu de subsidie bijna is afgelopen, wordt met het departement onderzocht of het mogelijk is om op afzienbare termijn te komen tot een structurele vergoeding voor deze extra taken.


Gerelateerde berichten

Minder zware overtredingen bij risicovolle bedrijven

07 juli 2017 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar teruggelopen. Er zijn in 2016 slechts vier zware overtredingen geconstateerd waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, in vergelijking met tien in 2015. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’). 
Lees meer

Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016 - Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk,  IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.
Lees meer

Provincies eens over uniform toezicht en handhaving van Europese regels voor natuur

14 oktober 2016 - Provincies gaan de controles op de uitvoering van Europese regelgeving voor agrarische bedrijven op eenzelfde manier uitvoeren. Dit hebben de 12 provincies donderdag 6 oktober afgesproken. Ten behoeve van deze uniformering zijn een aantal werkinstructies gemaakt voor de toezichthouders.
Lees meer