Startsubsidie Bestuurlijke Strafbeschikking milieu voor 2016 toegekend

08 september 2016

De jaarlijkse startsubsidie van een miljoen euro voor het experiment waarbij buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) direct een bon kunnen uitschrijven voor overtredingen op het gebied van milieu, water en natuur wordt ook over 2016 toegekend aan provincies en waterschappen tezamen. Dit is recent door de het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt. De subsidie wordt gebruikt om BOA’s op te leiden om een lik-op-stuk-beleid te voeren bij relatief eenvoudige overtredingen.

Met het toepassen van deze bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) ontlasten de BOA’s de politie die hier in de praktijk minder aan toe komt en ook minder expertise heeft op de gebieden waarop het lik-op-stuk-instrument goed inzetbaar is. Zo kunnen de waterschappen dit relatief nieuwe instrument gelijk inzetten bij niet toegestane lozingen (vervuiling) op het oppervlaktewater en gebruiken de provincies het bij overtredingen van de natuurbeschermingswet, illegale ontgrondingen of het dumpen van (drugs)afval. De BSBm is een strafrechtelijk instrument dat door het bestuur van de Waterschappen en de directeuren van de Omgevingsdiensten toegepast kan worden naast hun bestuursrechtelijk instrumentarium. Om dit optimaal te kunnen doen zijn er samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten, terreinbeherende organisaties en andere werkgevers van BOA’s gesloten, zodat hun BOA’s onder de verantwoordelijkheid van de directeuren van de Omgevingsdiensten dit instrument ook kunnen gebruiken.

In 2012 sprak het kabinet met de provincies en waterschappen af dat ze dit relatief nieuwe instrument ter beschikking zouden krijgen, om in praktijk te zien hoe het uit zou pakken. De subsidie die bij dit instrument hoort loopt per 2016 af. De reacties uit het veld zijn echter zeer positief en het instrument blijkt preventief te werken en is een goede aanvulling voor de toepassing bij relatief eenvoudige zaken. Nu de subsidie bijna is afgelopen, wordt met het departement onderzocht of het mogelijk is om op afzienbare termijn te komen tot een structurele vergoeding voor deze extra taken.


Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

10 juli 2018 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).
Lees meer

Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in

25 juni 2018 - Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.
Lees meer