"Stop met rekenen en tekenen: durf te doen"

27 februari 2014

“Je moet niet eeuwig rekenen en tekenen, maar durven beginnen. Durf te doen” – het motto van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat in de provincie Noord-Brabant. Het project draait om het verbeteren van de verkeersdoorstroom, het beter bereikbaar maken van woonkernen en bedrijventerreinen, het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbinden van natuurgebieden. “Op de as Oost-West, van Waalwijk naar Den Bosch, realiseren we verbeteringen voor de mens, terwijl we ons op de as Noord-Zuid  juist richten op dieren en natuur", legt projectleider Ivette van der Linden uit. “Met twintig partijen, vijf overheden en inspraak van de bewoners werken we samen door tot de laatste steen en de laatste grasspriet.”

De rijksweg, de A59, verliest vier van de huidige negen halve op- en afritten, krijgt drie nieuwe knooppunten en twee onderdoorgangen voor natuurverbinding. In 2016 gaat de schop in de grond. Inmiddels is de business-case van 76 miljoen gesloten en de planontwikkeling gestart. “De komende 2,5 jaar gaat het om onderzoeken, ontwerpen, wijzigen van bestemmingsplannen.” Van der Linden benadrukt dat in het kader van “Durf te Doen” al meerdere deelprojecten gerealiseerd zijn. “Het Ei van Drunen, een grote nieuwe rotonde, is gerealiseerd en ook de klimaatbuffer bij Vlijmen is uitgevoerd.” Het succesvol bijeenbrengen van verschillende ambities en geldstromen heeft ertoe geleid dat deelprojecten voorrang kregen.

Het is kenmerkend voor de aanpak van het Brabantse project. Van der Linden geeft aan dat het niet gaat om “het blijven hangen in standpunten, maar we moeten samen op zoek naar de achterliggende belangen. Daar vind je elkaar.” Het is de zogenoemde “mutual gains approach” – volgens Wikipedia gaat het dan niet om “being nice” of “finding common ground” – het draait om een goede analyse en een nog beter procesmanagement. Van der Linden noemt het management van belangen als een cruciale factor: “met kennis en communicatie over het waarom van een standpunt zetten we samen stappen vooruit.”     

Een opvallende speler in het Oostelijke Langstraat project is het bedrijfsleven. “Het bedrijfsleven ziet de A59 langzaam dichtslibben. Dat is niet goed voor de reistijd van de werknemers en voor het vervoer van goederen.” Door samenwerking met de bedrijvenverenigingen en het uitzetten van een enquête onder de bedrijven bleek dat een ruime meerderheid vóór rechtstreekse deelname aan het project was. Een lichte verhoging van de OZB belasting bleek het geijkte instrument de financiële input van het bedrijfsleven te realiseren. “Het gaat om een bedrag van 15 miljoen verdeeld over een periode van 50 jaar.”

De provinciale aanpak van het project is kenmerkend voor de werkwijze van Noord-Brabant. “Als gebiedsregisseur gaan wij op zoek naar de kracht van de samenwerking, naar de optimale benutting van de samenwerking.” Van der Linden onderkent dat ook de persoonlijke aanpak en inzet niet uitgevlakt mag worden. “De kracht van het netwerken, van de persoonlijke contacten en de één op één gesprekken zijn in deze vorm van samenwerking van onschatbare waarde.” Tot op heden is hoofdzakelijk gesproken met verenigingen, gemeenten, organisaties, belangenverenigingen. “Bewoners hebben de wens uitgesproken eerder betrokken te worden, al in de ideeën-fase.” De komende periode richt de projectorganisatie zich ook op een actievere communicatie naar, maar bovenal met, de inwoners.

Het samen zoeken naar oplossingen, het leggen van de belangenpuzzel, is één van de belangrijke drijfveren van projectleider Van der Linden. “Er moeten nog vele gezamenlijke keuzes gemaakt worden op een kleiner detailniveau, de weg een meter naar links of rechts.” Maar wat Van der Linden de allerleukste uitdaging vindt is “haar kikkers in de kruiwagen” houden. Alle partijen moeten meedoen voor het succes van het totale project. Dat betekent dat iedereen tevreden moet zijn. “Ik wil dat iedereen trots zal zijn op het bereikte resultaat.” Geen kikker die uit de kruiwagen springt zo vanaf de nieuwe A59 de Looscentrumse Duinen in…. 

Project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Noord-Brabant is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”). Tijdens drie bijeenkomsten worden de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de twaalf provincies geven input voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. Het project GOL is op 30 januari, mede door projectleider Ivette van der Linden, gepresenteerd. Meer informatie www.oostelijkelangstraat.nl


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

Wie worden de beste overheidsmanager en -organisatie van 2018?

30 april 2018 - Op 19 november worden de Overheidsawards uitgereikt aan de ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar’ en aan de ‘Overheidsmanager van het Jaar 2018’. Bent of kent u de beste overheidsmanager of organisatie van 2018?
Lees meer

Algemene Vergadering IPO blij met nieuwe voorzitter

23 april 2018 - De leden van de Algemene Vergadering van het IPO zijn blij met de benoeming van Theo Bovens tot voorzitter en iPOST verzamelde enkele reacties. Sinds 12 april 2018 is Theo Bovens officieel in functie, aanleiding voor Binnenlands Bestuur om hem te interviewen. Bovens: ‘Als je wordt gevraagd, moet je afwachten of er ook draagvlak voor is.’
Lees meer