Topoverleg Comité van de Regio’s, Rijk, provincies en VNG

25 november 2015

De stedelijke dimensie van het EU-beleid wordt één van de prioriteiten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Daarover spraken de President van het Europese Comité van de Regio’s, Markku Markkula en minister-president Mark Rutte in het torentje op 24 november. Ook de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk, tevens adviseur Europa van het IPO-bestuur en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel en Cor Lamers, vicevoorzitter van de VNG waren aanwezig bij het overleg, waarin de prioriteiten van de decentrale overheden werden besproken.De ambitie van Nederland om tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap sterk in te zetten op de stedelijke dimensie van EU-beleid hangt samen met het feit dat de stedelijke gebieden veelal de motor van de regionale economie en innovatieve ontwikkelingen zijn. Nederland is van plan om het belang van de stedelijke dimensie van EU-beleid vast te leggen in de Verklaring van Amsterdam, die op 30 mei 2016 wordt ondertekend tijdens een ministeriële conferentie. Het Comité van de Regio’s organiseert op die dag parallel een conferentie rond de ‘Urban Agenda’. Daarin staat de toekomst van de stedelijk regio, met thema’s als smart cities en klimaatbestendige steden en het leren van elkaar centraal. Het IPO is medeorganisator van deze conferentie.

De Urban Agenda moet vooral niet leiden tot meer nieuwe regelgeving. Het gaat erom dat het instrumentarium voor het tot stand komen van EU-beleid en en ook de regelgeving verbetert en dat de ervaring van decentrale overheden hierin worden meegenomen. De decentrale overheden zijn namelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van regels, die hun oorsprong vinden op EU-niveau. De aanwezige bestuurders benadrukten dat het onderwerp ‘betere regelgeving’, ook voor de Urban Agenda, hoog op de agenda blijft staan. Ook maakten zij de afspraak dat premier Rutte tijdens een plenaire vergadering van het Comité van de Regio's komt spreken. 

Op 24 november  nam de Tweede Kamer ook een aantal moties aan met betrekking tot het EU-voorstel ‘Better Regulation’. De Kamer stemde in met de motie van D66-Kamerlid Verhoeven, waarin het kabinet wordt opgeroepen om richting de EU ‘ervoor te pleiten dat het mkb als standaard genomen wordt bij het ontwerpen van nieuwe regelgeving’. Ook aan de oproep van Verhoeven om in het interinstitutioneel akkoord vast te leggen dat waar mogelijk in toekomstige EU-wetgeving horizonbepalingen worden opgenomen die de uiterste houdbaarheid van de wetgeving aangeven. Op dit moment gebeurt dat volgens het D66-Kamerlid nog te weinig. Ook de fractie Klein haalde twee successen binnen: een verplicht lobbyregister voor Europese instellingen en het verzoek in te zetten op kwalitatieve doelstellingen die SMART geformuleerd zijn in het pakket Betere Regelgeving. 

Ook de provincies hebben input geleverd voor de Agenda Betere Regelgeving van Eurocommissaris Timmermans. Zij deden dat in september 2015 met de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’. Commissaris van de Koning Wim van de Donk overhandigde destijds tijdens het IPO-congres de eerste exemplaren aan Markku Markkula en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Lees het persbericht van het Comité van de Regio's n.a.v. het overleg

Markkula in het torentje.jpg

V.l.n.r.: Wim van de Donk, Cor Lamers, Markku Markkula en Mark Rutte.


Gerelateerde berichten

‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

05 oktober 2018 - Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer