Tweede Kamer kritisch op nadelige effecten mijnbouw

03 maart 2016

De Tweede Kamer ziet steeds meer nadelige effecten van mijnbouwactiviteiten en wil dat het Kabinet zwaarder inzet op duurzame energie. Zo bleek tijdens een plenair debat over mijnbouw dat de Kamer woensdag tot in de avond voerde met minister Henk Kamp (EZ, VVD). Stientje van Veldhoven (D66) gaf aan dat wat haar partij betreft definitief moet worden afgezien van de winning van schaliegas in de toekomst. Dit nieuwe standpunt van D66 leidde tot ergernis bij Jan Vos (PvdA) die zich afvroeg waarom D66 nu deze draai maakt terwijl het kabinet toch al heeft aangegeven dat er deze kabinetsperiode geen initiatieven rondom schaliegas zullen worden genomen en alle bestaande vergunningen zijn ingetrokken. Daarnaast heeft het kabinet eerder aangegeven commerciële winning van schaliegas in de komende vijf jaar uit te sluiten. Volgens Van Veldhoven is er op basis van alle nieuwe inzichten over de problemen met schaliegas echter voldoende reden om nu volstrekte helderheid te bieden richting de toekomst en daarmee de onzekerheid van bewoners in potentiële wingebieden, zoals de Noordoostpolder en Brabant, weg te nemen.

Gaswinning en afvalwaterinjectie
Naast schaliegas ging het debat met name over de effecten van conventionele gaswinning en de injectie van afvalwater in de bodem. Er bestaat de angst dat door het verminderen van de gaswinning in Groningen er weer meer gas zal worden gewonnen uit andere kleine velden, zoals in Woerden en bij Terschelling. Ook de injectie van afvalwater dat vrijkomt bij de winning van gas en olie houdt de Tweede Kamer bezig. Met name in Twente is dit actueel na het ontdekken van een lekkage in een buisleiding als gevolg waarvan de injectie is stilgelegd. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) sprak van “giftig afvalwater” wat bij de minister een exposé ontlokte over de precieze samenstelling van het “productiewater” dat volgens hem voor 99,97% bestaat uit zout water.
 
Structuurvisie ondergrond en Mijnbouwwet
Ook de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) kwam aan de orde. Van Tongeren maakte zich hard voor het geven van voorrang aan drinkwaterwinning en duurzame energieopwekking boven alle andere claims in de ondergrond. Anderen vroegen om uitsluiting van mijnbouwactiviteiten in en nabij Natura 2000 gebieden. Van Veldhoven gaf aan dat zij een amendement voorbereid voor de komende behandeling van de Mijnbouwwet. In dit amendement wordt geregeld dat winning van schaliegas wordt uitgesloten. Jan Vos vroeg zich af waarom binnen de nieuwe Mijnbouwwet alleen nationale belangen kunnen worden meegewogen bij de besluitvorming over vergunningsaanvragen. Er zou ook ruimte moeten zijn voor het betrekken van lokale en regionale belangen van bijvoorbeeld natuur, milieu en ruimtelijke kwaliteit.
 
Minister ontraadt (bijna) alle moties
De Tweede Kamer diende 18 moties die allemaal door de minister werden ontraden. Argumenten varieerden van “overbodig” en “doen we al” tot “verhoudt zich niet tot het belang van betaalbaarheid en leveringszekerheid van de energievoorziening”. Ook de motie die oproept tot het stopzetten van het wetenschappelijk onderzoek naar schaliegas van Agnes Mulder (CDA) wordt niet gesteund door de minister. “Wij doen nu het voorwerk om straks verantwoorde besluitvorming mogelijk te maken”, aldus de minister. Alleen het oordeel over de motie van partijgenoot André Bosman (VVD) liet de minister aan de Tweede Kamer. Bosman pleit ervoor om in de voorjaarsnota extra geld te reserveren voor de zogenaamde waardevermeerderingsregeling. Deze regeling, waaruit huiseigenaars schade aan hun woning vergoed kunnen krijgen, is overtekend waardoor sommige aanvragers achter het net dreigen te vissen. Op dinsdag 8 maart 2016 zal over de moties worden gestemd.

Gerelateerde berichten

Congres over leegstand

05 juni 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.  
Lees meer

Decentrale overheden vragen om extra geld voor versnelde aanpak wateroverlast

01 juni 2018 - Provincies, gemeenten en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij burgers en bedrijven. De decentrale overheden vragen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer