Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018

Op 8 maart vond in de Tweede Kamer het debat over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) plaats. De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen. Draagvlak werd door verschillende partijen als cruciaal gezien; door Jetten (D66) werd hierover een motie ingediend.

De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger goed aan de pols houden. Ze hebben de minister daarom gevraagd hen goed op de hoogte te houden. De minister heeft toegezegd dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd en dat de Kamer aan zet is als het gaat om wetsvoorstellen of budgettaire vraagstukken. 

Op verzoek van Jetten (D66) en Mulder (CDA) heeft de minister toegezegd dat ook de luchtvaart en maritieme sector bij de klimaattafels betrokken worden. De linkse partijen van de Kamer benadrukte dat de lasten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht verdeeld moeten worden. 

In antwoord op de vragen van Dik-Faber naar de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven, meldde de minister dat bedrijven zijn geïnformeerd en dat het toezicht is geïntensiveerd.  De minister heeft in zijn brief over de uitvoeringsagenda 2018 laten weten dat hij, vooruitlopend op de wetgeving, hierover met het bedrijfsleven nu al prestatieafspraken maakt.

 

 


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer