Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018

Op 8 maart vond in de Tweede Kamer het debat over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) plaats. De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen. Draagvlak werd door verschillende partijen als cruciaal gezien; door Jetten (D66) werd hierover een motie ingediend.

De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger goed aan de pols houden. Ze hebben de minister daarom gevraagd hen goed op de hoogte te houden. De minister heeft toegezegd dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd en dat de Kamer aan zet is als het gaat om wetsvoorstellen of budgettaire vraagstukken. 

Op verzoek van Jetten (D66) en Mulder (CDA) heeft de minister toegezegd dat ook de luchtvaart en maritieme sector bij de klimaattafels betrokken worden. De linkse partijen van de Kamer benadrukte dat de lasten van de energietransitie eerlijk en naar draagkracht verdeeld moeten worden. 

In antwoord op de vragen van Dik-Faber naar de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven, meldde de minister dat bedrijven zijn geïnformeerd en dat het toezicht is geïntensiveerd.  De minister heeft in zijn brief over de uitvoeringsagenda 2018 laten weten dat hij, vooruitlopend op de wetgeving, hierover met het bedrijfsleven nu al prestatieafspraken maakt.

 

 


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer