Vaart achter uitvoeringsregelgeving wet natuurbescherming

09 juni 2016

Woensdag 8 juni stemde de Tweede Kamer over moties die zijn ingediend over de uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming. Met de afronding van de voorhang van de ontwerp-uitvoeringsregelgeving in de Tweede Kamer is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming weer een stap dichterbij.

Kamerleden hadden donderdag 2 juni 99 vragen ingediend. Een belangrijk deel daarvan had betrekking op de lijst met vangst- en dodingsmethoden die is opgenomen in de uitvoeringsregelgeving. De behandeling verliep vervolgens snel: nadat staatssecretaris Van Dam dinsdag 7 juni de beantwoording van deze vragen naar de Kamer heeft verzonden vond op woensdag 8 juni zowel de indiening van als de stemming over de moties plaats.

Moties Van de 12 ingediende moties zijn er uiteindelijk slechts twee aangenomen, beide van de Kamerleden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP). In deze moties wordt Van Dam opgeroepen om met de provincies in overleg te treden, om het huidige overgangsrecht te behouden voor de vergunningaanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), en om in overleg te treden over de aanwijzing van soorten op de exotenlijst. Daarmee kunnen twee knelpunten die provincies nog zien in de regelgeving worden opgelost. 

Tijdig duidelijkheid De provincies zijn blij dat de Kamer vaart zet achter de uitvoeringsregelgeving wet natuurbescherming. Op de provinciehuizen wordt druk gewerkt aan de implementatie van de nieuwe wet. Provinciale verordeningen en beleidsregels worden opgesteld, provincies maken afspraken met hun maatschappelijke partners en de organisatie wordt in stelling gebracht om per 1 januari 2017 de wet volledig uit te voeren. Voor provincies is het belangrijk dat zij tijdig zekerheid hebben over de inhoud van deze uitvoeringsregelgeving. Deze regelgeving biedt provincies namelijk duidelijkheid over de verdere uitwerking van verschillende instrumenten die nodig zijn om de bevoegdheden uit de wet op een goede manier uit te kunnen voeren.

De uitvoeringsregelgeving wordt nu aan de Raad van State voorgelegd. Naar verwachting zal de regelgeving in het najaar definitief worden vastgesteld.  

AchtergrondDe nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De regels rond de bescherming van in het wild levende planten en dieren worden daarmee eenvoudiger en duidelijker. Met de inwerkingtreding krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het Rijk en provincies al eerder afspraken gemaakt. Provincies hebben hun verantwoordelijkheden op het natuurdossier al voortvarend opgepakt (zoals te zien in voortgangsrapportage natuur). Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet op 1 januari 2017 worden de bevoegdheden ook formeel aan de provincies overgedragen. Zo wordt ingezet op een robuuste Nederlandse natuur waar per gebied bekeken wordt wat nodig is.


Gerelateerde berichten

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018 - Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.
Lees meer

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

05 april 2018 - In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. 
Lees meer

Verschillende moties in het VAO Natuur

30 maart 2018 - In het VAO Natuur van 23 maart jl. hield de minister van LNV dezelfde lijn vast als in het AO Natuur van 8 maart: provincies zijn primair verantwoordelijk. Om die reden heeft ze de volgende moties ontraden: twee moties van PVV en PvdA/PvdD waarin de partijen de minister opriepen op enige wijze een rol te pakken inzake de Oostvaardersplassen en een motie van de SP om met het IPO een plan te maken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.
Lees meer