Vaart achter uitvoeringsregelgeving wet natuurbescherming

09 juni 2016

Woensdag 8 juni stemde de Tweede Kamer over moties die zijn ingediend over de uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming. Met de afronding van de voorhang van de ontwerp-uitvoeringsregelgeving in de Tweede Kamer is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming weer een stap dichterbij.

Kamerleden hadden donderdag 2 juni 99 vragen ingediend. Een belangrijk deel daarvan had betrekking op de lijst met vangst- en dodingsmethoden die is opgenomen in de uitvoeringsregelgeving. De behandeling verliep vervolgens snel: nadat staatssecretaris Van Dam dinsdag 7 juni de beantwoording van deze vragen naar de Kamer heeft verzonden vond op woensdag 8 juni zowel de indiening van als de stemming over de moties plaats.

Moties Van de 12 ingediende moties zijn er uiteindelijk slechts twee aangenomen, beide van de Kamerleden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP). In deze moties wordt Van Dam opgeroepen om met de provincies in overleg te treden, om het huidige overgangsrecht te behouden voor de vergunningaanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), en om in overleg te treden over de aanwijzing van soorten op de exotenlijst. Daarmee kunnen twee knelpunten die provincies nog zien in de regelgeving worden opgelost. 

Tijdig duidelijkheid De provincies zijn blij dat de Kamer vaart zet achter de uitvoeringsregelgeving wet natuurbescherming. Op de provinciehuizen wordt druk gewerkt aan de implementatie van de nieuwe wet. Provinciale verordeningen en beleidsregels worden opgesteld, provincies maken afspraken met hun maatschappelijke partners en de organisatie wordt in stelling gebracht om per 1 januari 2017 de wet volledig uit te voeren. Voor provincies is het belangrijk dat zij tijdig zekerheid hebben over de inhoud van deze uitvoeringsregelgeving. Deze regelgeving biedt provincies namelijk duidelijkheid over de verdere uitwerking van verschillende instrumenten die nodig zijn om de bevoegdheden uit de wet op een goede manier uit te kunnen voeren.

De uitvoeringsregelgeving wordt nu aan de Raad van State voorgelegd. Naar verwachting zal de regelgeving in het najaar definitief worden vastgesteld.  

AchtergrondDe nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De regels rond de bescherming van in het wild levende planten en dieren worden daarmee eenvoudiger en duidelijker. Met de inwerkingtreding krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het Rijk en provincies al eerder afspraken gemaakt. Provincies hebben hun verantwoordelijkheden op het natuurdossier al voortvarend opgepakt (zoals te zien in voortgangsrapportage natuur). Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet op 1 januari 2017 worden de bevoegdheden ook formeel aan de provincies overgedragen. Zo wordt ingezet op een robuuste Nederlandse natuur waar per gebied bekeken wordt wat nodig is.


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer