Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018

De IPO-consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad. Het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie is uit het wetsvoorstel gehaald. Aanleiding voor het spoedwetsvoorstel is dat in de provincie Groningen nog een gegadigde belangstelling toonde om te worden aangewezen als regionale publieke omroep.

Conform de adviesrol van provinciale staten (artikel 2.61 van de Mediawet 2008) heeft het IPO voorgesteld dat het Commissariaat advies kan vragen aan provinciale staten over welke partij het beste in staat is de functie van regionale media-instelling te vervullen. Provinciale staten zijn niet gehouden om hieraan tegemoet te komen en om een voorkeur voor een bepaalde partij uit te spreken. De wettelijke rol van provinciale staten beperkt zich tot de toetsing of de betreffende media-instelling voldoet aan de eisen (tweede en derde lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008).

Het IPO heeft zich verder van een oordeel onthouden over de voorziene maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie. Dit is aan de Minister en aan het Commissariaat. Doel van de wetswijziging is versnippering van het beschikbare budget over meer regionale omroepen tegen te gaan. In Zuid-Holland zijn er nu twee regionale omroepen. Dit is historisch zo is gegroeid. In de andere elf provincies is er één regionale omroep.

In het regeerakkoord heeft het kabinet het belang onderschreven van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus en voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Na de bezuinigingen in de vorige kabinetsperiode zijn er echter geen structurele extra middelen voor de regionale omroep voorzien. Wel trekt het kabinet de komende periode geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek.

Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal aan de wetswijziging terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.


Gerelateerde berichten

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018 - De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!
Lees meer