Verening Circulair Friesland volop bezig met circulaire economie

16 april 2018

De Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak en licht toe hoe deze aansluit op de transitieagenda’s. De VCF is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen en zet zich in voor de Friese economie van de toekomst: circulaire economie.

VCF vindt de doelstellingen uit het regeerakkoord op het gebied van circulaire economie op onderdelen niet ambitieus genoeg en stelt dat overheden meer kunnen doen. Want de vereniging helpt graag in deze transitie.

 Op welke transitiepaden richt VCF zich?
‘VCF heeft bij haar oprichting in 2016 een aantal kansrijke thema’s benoemd: landbouw, biomassa, voeding, plastic en bouw. Dit jaar beginnen we tevens met energie, water en mobiliteit.’

Hoe is VCF tot deze thema’s gekomen? ‘De grondstofstroomanalyse die in 2015 is uitgevoerd door KNN Advies en Metabolic voor Fryslân heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naar aanleiding van deze analyse zijn de thema’s benoemd.’   

Jullie geven o.a. aan actief te zijn op het thema ‘bouw’. Wat gebeurt er op dit onderwerp?
‘Voor de bouw ligt een Transitie DOE-agenda klaar waarin wordt beschreven wat de doelen zijn en hoe we daarnaartoe werken. Deze agenda is met de sector gemaakt middels platformbijeenkomsten. Onze rol daarbij is het faciliteren en verbinden van de juiste partijen. Ook sturen wij op daadwerkelijke uitkomsten, zoals nu met de Transitieagenda Bouw.’
 
Noem nog eens een voorbeeld van deze uitkomsten?
‘Er zijn veel voorbeelden te noemen! Zo doet Van Wijnen proeven met woningen van vlas in samenwerking met woningcorporaties en heeft Dijkstra Draaisma een circulaire gevelfabriek gebouwd die in productie is. Provincie Fryslân heeft samen met Wetterskip Fryslân proefvlakken van wegen gemaakt uit cellulose van afvalwater. In de gemeente Kollumerland wordt een reguliere brug vervangen door een brug gemaakt van biocomposieten (Ritsumazijl) door de provincie en Rijkswaterstaat. En bouwbedrijf Jorritsma heeft in Rottevalle het eerste dorpshuis-met-statiegeld gebouwd.’
 
Hoe werkt VCF samen met overheden?
‘Binnen VCF zijn negen (van de nu nog twintig) gemeenten in Friesland lid. Zij willen vooral meer weten over circulair inkoop- en aanbestedingstrajecten. Met de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel kijken we naar het proces voor de bouw van een sporthal en school. Verder organiseren we voor (semi-)overheden masterclasses om de kennis over circulair inkopen te vergroten. De kennis die we opdoen in de daadwerkelijke trajecten delen we met de leden. Het doel is samen ervaring op te doen, te leren en kennis te delen. De beoogde opbrengst is dat in Fryslân overheden niet pas in 2022 10% circulair inkopen, maar al in 2020. Daarvoor hebben wij een challenge-achtige oproep gedaan aan de nieuwe gemeenteraden in alle Friese gemeenten. Met het aanbod van ons om daarbij te helpen.’
 
Wat een mooie oproep! Hoe denkt VCF dat overheden die ambitie kunnen realiseren?
‘Provincies kunnen heel veel (meer) doen: zo wil de provincie Fryslân bij cofinanciering van gemeentelijke projecten voorwaarden stellen voor circulair aanbesteden en uitvoeren. De vraag naar duurzamer bouwen en algeheel duurzamer en circulair leven zal alleen maar toenemen en (semi-)overheden spelen daar met hun uitvraag al op in. Ondernemingen die dat kunnen bieden krijgen steeds meer een streepje voor. Overheden kunnen nog een grotere rol spelen in het wegnemen van belemmeringen: waarom moet een huis nog steeds een schoorsteen hebben als je eigenlijk alleen maar nul-op-de-meterwoningen wilt hebben? En heb eens het lef om als launching customer op te treden zodat een innovatief product ook echt verder gebracht wordt.’
 
Wat is de volgende stap van VCF hierin?
‘De volgende stap is om de transitieagenda’s voor alle thema’s op te leveren en ook daadwerkelijk te monitoren hoe het loopt. Daarvoor willen we dit jaar nog methodieken ontwikkelen. Verder moet de beweging nog meer op gang komen en moet een bedrijf dat hier nog niet over nadenkt eigenlijk een uitzondering worden. Als overheden circulair gaan uitvragen moet de markt mee. Wie dat niet doet heeft verloren.’ 
 
Lees hier meer over Vereniging Circulair Friesland

Lees hier over de VCF Transitieagenda Bouw

Voor vragen over de IPO-bijeenkomst op 26 april, kunt u contact opnemen met Roos Beek: rbeek@ipo.nl.

Over de uitkomsten van de bijeenkomst wordt u binnenkort geïnformeerd.

 


Gerelateerde berichten

Brightlands maakt Limburg sterk en concurrerend

10 september 2018 - Vier campussen; één organisatie voor open innovatie op het gebied van wereldwijde uitdagingen zoals duurzaamheid. Dat is Brightlands. De vier campussen hebben elk hun eigen expertise: voeding in Venlo, smart services in Heerlen, gezondheid in Maastricht en chemie en materialen in Sittard-Geleen. Op elke campus houden onderzoekers, ondernemers en studenten zich bezig met innovatie op hun eigen gebied, maar waar mogelijk in samenhang met elkaar. Zo werken ze samen aan een economisch sterke en concurrerende provincie.
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer

EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

03 september 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zesde deel van een serie: hoe EFRO nog snellere micro-chips van de grond helpt te krijgen.
Lees meer