"Waterdunen in Zeeland: Deltaprogramma 2.0"

11 februari 2014

“Het draait om verweving. Verweving van kustversterking, natuur en recreatie. Verweving van waterveiligheid, ecologie en economie”. Dat is de kern van het succes van project Waterdunen in Zeeland legt projectleider Lies Dekker uit. Ook de sociale doelstelling wordt nu geïntegreerd in het project. “We realiseren speelterreinen voor kinderen. We praten met welzijnsorganisaties om te kijken of Waterdunen in hun werk een rol kan spelen. Iedereen moet baat hebben bij het project”. 

Waterdunen geldt als voorbeeld van succesvolle taakuitoefening door de provincie Zeeland op het terrein van gebiedsregie. In een gebied van 350 hectare wordt een breed duingebied aangelegd dat met uitlopers, waarop een groot deel van de recreatiewoningen voorzien is,  insteekt in een getijdengebied met slikken, schorren en  broedeilanden. Het gebied is al een goed bekend vogelgebied. “Als de trek naar het noorden plaatsheeft is het puntje bij Breskens een favoriete plek om vanuit daar de oversteek naar Walcheren te maken.” Meer vogels betekent meer recreatie betekent groei in de economie. 

Deltaprogramma 2.0
“We zien het als een verlengde van de Deltawerken. Deltaprogramma 2.0” stelt Dekker. Het project is volop in de uitvoering en de eerste resultaten worden eind 2015 opgeleverd. Het gaat naast de aanleg van het nieuwe duin- en natuurgebied om wegomleggingen, aanpassingen in de waterhuishouding, maar ook het wegnemen van verkeersdrukte bij de stranden door de aanleg van parkeerplaatsen. Waterdunen ademt het karakter van de provincie Zeeland: “We hebben het grootst aantal kilometers kust van alle provincies, recreatie is voor Zeeland een hele belangrijke economische sector en ons estuarium in de Westerschelde is gewoon uniek.”       
 
Succesfactoren
Naast de verweving van doelstellingen noemt Lies Dekker nog enkele factoren die het project - tien jaar na de eerste plannen - tot een succes maken. “Het instrumentarium dat we als provincie in handen hadden én de commitment van mensen zijn onomstreden van doorslaggevende waarde geweest. Het blijft mensenwerk.” Qua instrumenten wijst ze op het provinciale inpassingsplan en het onteigeningsinstrumentarium. Ook de  deadline uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid is een factor van betekenis geweest. Op de vraag waar de “lesson learnt” zich binnen het project Waterdunen bevindt wordt de aanpak van de grondverwerving genoemd. 
 

“Onder druk van onteigening zijn we er minnelijk uitgekomen met de grondeigenaren. Minnelijk staat dus tussen aanhalingstekens” verklaart Lies Dekker. Het is belangrijk om vroegtijdig met alle betrokken partijen om tafel te zitten. “Zelfs al er nog geen sprake is van hele concrete plannen”. Toen in Zeeland de projectontwikkelaars de dialoog aangingen met de grondeigenaren had zich al veel weerstand opgebouwd. Een volgende keer moet dat anders is de wijze Zeeuwse les… 

Toekomst
Op de vraag of er binnenkort een volgende keer komt is Lies Dekker duidelijk: dat zal niet eenvoudig zijn. De financiering van dergelijke projecten zal bij anderen vandaan moeten komen. “Nog een keer zo’n enorm project als Waterdunen hoeven we op de korte termijn niet te verwachten”. Dat neemt niet weg dat de aanpak van verweving van doelstellingen met alle betrokken partijen ook goed in een ander domein dan het fysieke kan worden toegepast. “De provincie als middenbestuur kan daarin van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld bij het verbinden van partijen in het kennisdomein” stelt Lies Dekker. “Als je maar mensen met een drive hebt dan loopt de samenwerking vaak al door een gedeelde ambitie”. Met de betrokkenheid waarmee projectleider Lies Dekker spreekt zal dat ook zeker de waarheid zijn bij het Waterdunen project…. 
 

Project Waterdunen is een succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening dat door de provincie Zeeland is ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”). Tijdens drie bijeenkomsten worden de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de twaalf provincies geven input voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. Het project Waterdunen is op 30 januari, mede door projectleider Lies Dekker, gepresenteerd. Meer informatie op www.waterdunen.com

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina    


Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017 - Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 
Lees meer

IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017 - IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het Rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave.
Lees meer