‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 Apr 2017

Op 30 maart vonden de laatste bijeenkomsten plaats van de co-creatie werkgroepen “werken aan werk”, “flexibiliteit en wendbare organisaties” en “waarderen en belonen”.

Aan het einde van de dag hebben de co-creatie werkgroepen de adviezen aan elkaar gepresenteerd.

Daarna volgde een woord van dank namens de begeleiders van dit traject en het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). Iedereen heeft hard gewerkt, er drie dagen tijd en energie in geïnvesteerd en een uitstekende bijdrage geleverd aan het eindresultaat.

Vervolg
De adviezen van de co-creatie werkgroepen zijn op 10 april aangeboden aan het SPA. Zij zijn zwaarwegend voor het SPA, maar de adviezen zijn niet de uitkomst van de cao-onderhandelingen.
Die starten nu pas, het is immers aan de cao-partijen om te komen tot een cao.
Het SPA betrekt hierbij niet alleen de adviezen, maar ook andere thema’s zoals de looptijd van de cao, de loonparagraaf, het thema garantiebanen en de hertaling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). 
De uiteindelijke cao-onderhandelingen zijn op 20 april en 15 mei. Ook deze onderhandelingen zullen zoveel mogelijk op co-creatieve wijze plaatsvinden. 

Gerelateerde berichten

De CAP regeling is vernieuwd!

07 Sep 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 Jul 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer

Provincies liggen ver voor op doelstelling garantiebanen

04 Jul 2017 - De provincies liggen ver voor op de doelstelling van het aantal garantiebanen, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord (2013). Meer dan de helft van het aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 is nu, medio 2017, al gerealiseerd. De overheid moet voor 1 januari 2024 in totaal 25.000 garantiebanen hebben gerealiseerd.
Lees meer

Gerelateerde documenten