Wet Voortgang Energietransitie met grote meerderheid aangenomen en verslag AO klimaat

02 februari 2018

Op 25 januari zijn de Wet Voortgang Energietransitie (VET) en de initiatiefwet van Van Tongeren om de gasaansluitplicht af te schaffen in de Kamer behandeld. Op 30 januari hebben de stemmingen over de amendementen, beide wetten en bijbehorende moties en plaatsgehad. Het wetsvoorstel VET is met grote meerderheid aangenomen. Vanuit het IPO was een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. Dit heeft een plaats gevonden in de wet door middel van een nota van wijziging. Er komt meer vrijheid in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf: een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk.

De initiatiefwet van GroenLinks is verworpen. Het inhoudelijk doel van deze wet, het afschaffen van de gasaansluitplicht door middel van een ‘nee, tenzij’ beleid is door middel van een aangenomen amendement van de coalitiepartijen in de wet VET opgenomen. De lobby van het IPO en de gezamenlijke provincies zette hier ook op in. Naast het amendement over de gasaansluitplicht werd een amendement aangenomen met als doel de transparantie van het financieel beleid van netbeheerders en netwerkbedrijven te borgen.

Op het gebied van de verkabeling had minister bij de wetsbehandeling aangegeven dat dit een lokale/regionale afweging vergt en dat het initiatief bij de medeoverheden ligt. Bij de stemmingen is een motie aangenomen waarin de minister wordt opgeroepen te streven naar een reële kostenverdeling voor verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken worden gemaakt tussen provincies en gemeenten. Laadapparatuur, een taak die door de nota van wijziging voorlopig ook mogelijk wordt voor netwerkbedrijven, was ook onderdeel van een aangenomen motie die verzoekt dit weer te schrappen. Een volledig overzicht van alle ingediende (aangenomen en verworpen) amendementen en moties kunt u hier vinden.

Verslag AO klimaat

Een dag na de stemmingen vond een AO over klimaat plaats. Daarin ging de Tweede Kamercommissie EZK met de minister van EZK in gesprek tijdens het AO Klimaat. De aanwezige Kamerleden complimenteerden de minister met het nieuwe schadeprotocol in Groningen. Wind op land Door de leden Moorlag (PvdA), Van Raan (PvdD) en Jetten (D66) werd gesproken over de ambities voor wind op land. Van Raan vroeg Jetten om zijn D66-collega’s in Noord-Holland aan te spreken over de mogelijkheden om verder te gaan dan de 2020 doelstelling. De heer Jetten gaf aan het eens te zijn met de heer Van Raan, Noord-Holland zou meer kunnen doen. Dit is volgens de D66’er echter een vraag die de Provinciale Staten moet stellen. De minister gaf aan dat wind op land een belangrijke optie is en dat hij niet voornemens is dit te stoppen. Het voorstel voor tijdelijke vergunningen van vijftien tot twintig jaar voor windmolens kon evenmin op instemming van de minister rekenen.

Zonprojecten en geothermie

Kamerleden Van der Lee (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Jetten gingen met de minister het debat aan over de wijzigingen in de SDE+. Zij vrezen dat kleine PV-projecten stil komen te liggen, omdat pas in het najaar rekening met deze projecten wordt gehouden. De minister ging hier niet in mee. Uit berekeningen blijkt dat er nu een over-subsidiëring gaande is waar zo’n 25% van de SDE+ naartoe gaat. De minister wil deze over-subsidiëring stoppen, zodat het geld effectiever voor de transitie kan worden ingezet. Geothermie is wat de minister betreft een belangrijk stap, die van de op dit moment beperkte rol naar een grote uitrol moet gaan. In februari zal de minister hier meer duidelijkheid over geven.

Klimaatakkoord en Energieakkoord (2013)

De minister gaf aan over twee weken met een brief te komen over de maatregelen die genomen zullen worden om de doelstellingen uit het Energieakkoord (2013) te halen. Over het Klimaatakkoord gaf hij aan in februari met de inzet van het kabinet te komen, hij deed hier nu nog geen uitspraken over. Wel wilde hij meedelen dat hij bij de onderhandelingen rekening houdt met het scenario dat er een ambitieuzere doelstelling zal komen: 55% in plaats van 49% CO2 besparing in 2030.

 


Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer