Minder zware overtredingen bij risicovolle bedrijven

07 juli 2017

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar teruggelopen. Er zijn in 2016 slechts vier zware overtredingen geconstateerd waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, in vergelijking met tien in 2015. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’).

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2016, uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten in opdracht van de provincies, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s. De monitor is als onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’ door staatssecretaris Dijksma (IenM) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lichte overtredingen
De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door bedrijven in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk blijft en rond de 40% ligt. In vergelijking met vorig jaar is er een verschuiving zichtbaar van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen. Lichte overtredingen vormen 72% van alle geconstateerde overtredingen.
 
Naleving verschilt per regio
Uit de monitor blijkt dat de naleving van de Brzo-regelgeving niet in alle regio’s gelijk is. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar factoren die mogelijk bijdragen aan deze verschillen, maar dit heeft niet geleid tot een eenduidige verklaring. Door de toezichthouders wordt dit komend jaar verder onderzocht.

De Brzo-monitor kunt u hier inzien.

Alles over de Staat van de Veiligheid vindt u hier.


Gerelateerde berichten

Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016 - Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk,  IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.
Lees meer

Provincies eens over uniform toezicht en handhaving van Europese regels voor natuur

14 oktober 2016 - Provincies gaan de controles op de uitvoering van Europese regelgeving voor agrarische bedrijven op eenzelfde manier uitvoeren. Dit hebben de 12 provincies donderdag 6 oktober afgesproken. Ten behoeve van deze uniformering zijn een aantal werkinstructies gemaakt voor de toezichthouders.
Lees meer

Startsubsidie Bestuurlijke Strafbeschikking milieu voor 2016 toegekend

08 september 2016 - De jaarlijkse startsubsidie van een miljoen euro voor het experiment waarbij buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) direct een bon kunnen uitschrijven voor overtredingen op het gebied van milieu, water en natuur wordt ook over 2016 toegekend aan provincies en waterschappen tezamen. Dit is recent door de het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt. De subsidie wordt gebruikt om BOA’s op te leiden om een lik-op-stuk-beleid te voeren bij relatief eenvoudige overtredingen.
Lees meer