Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

10 juli 2018

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2017, uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten in opdracht van de provincies, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s. De monitor is als onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’ door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Totaal aantal overtredingen licht gedaald
De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door de bedrijven – uitgedrukt in het percentage bedrijven zonder overtredingen – het afgelopen jaar licht verbeterd is en nu rond de 45% ligt. Ten opzichte van vorig jaar is het totale aantal overtredingen licht gedaald. Daarbij zet de trend van verschuiving van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen zich door. Lichte overtredingen vormen 75% van alle geconstateerde overtredingen.
 
Veel bereikt, maar er zijn verbeterpunten
Vanuit de verantwoordelijkheid als Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag bij Brzo-bedrijven, zetten de provincies zich door middel van een programmatische aanpak in om toezicht en handhaving bij deze bedrijven te verbeteren. Uit de monitor blijkt dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt en al veel is bereikt. Echter zijn er nog wel verbeterpunten die de provincies vanuit de goede samenwerking met de Brzo toezicht- en handhavingspartners zullen oppakken. Dit betreft onder meer het inzetten van het instrument veiligheidscultuur, het uitvoeren van onaangekondigde inspecties als onderdeel van het risicogericht toezicht en het harder aanpakken van achterliggende bedrijven.

De Brzo-monitor kunt u hier inzien.

Alles over de Staat van de Veiligheid vindt u hier.


Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in

25 juni 2018 - Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.
Lees meer

Kenniscommunities om maatschappelijke opgaven in leefomgeving te realiseren

07 mei 2018 - Klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en de realisatie van een circulaire economie: om deze maatschappelijke opgaven in de leefomgeving aan te pakken is het nodig dat lokale en regionale overheden kennis ontwikkelen en toepassen. Daarom gaan zij samen met kennisinstellingen een of meer kenniscommunities inrichten over bodem en ondergrond, veiligheid, gezondheid en leefomgeving en over klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling.  Overheden of kennisinstellingen die willen meedenken kunnen zich hierbij aansluiten.
Lees meer