Den Haag Header

Begroting EZK

02 november 2021 In de week van 2-4 november behandelt de Tweede Kamer de begroting EZK. Vanuit de provincies geven wij graag enkele punten mee.
Meer weten Thema's
Provincies spelen cruciale rol in ruimtelijke en economische opgaven

Provincies spelen een belangrijke rol bij het realiseren van nationale opgaven. We staan voor grote maatschappelijke opgaven in de ruimte: de woningbouwopgave, de energie- en klimaattransitie, stikstof, natuur, water en de verduurzaming van de landbouw en economie. Al die opgaven vragen om ruimte en die is er niet. Oplossingen moeten dus op dezelfde vierkante kilometer gevonden worden door opgaven met elkaar te verbinden. Het zijn de provincies die de verantwoordelijkheid oppakken voor die realisatie. De heldere doelstellingen en kaders moeten van het Rijk komen en er moet een balans zijn tussen ambities en middelen. Provincies zorgen dan voor een doorvertaling van de ambities op gebiedsniveau en regisseren de agendering, samenhang en realisatie van wat er nodig is. Daarbij sluiten provincies zoveel mogelijk aan op wat er al is. En trekken ze op met de andere overheden en partners in de gebieden. De provincies maken afspraken over het uitvoeren van het klimaatakkoord, het vinden van voldoende plancapaciteit voor woningen en zoekruimte voor duurzame energie op land. Provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid en zetten in op stikstofbeleid, zijn uitvoerders van klimaatbeleid en spelen een belangrijke rol in de regionale economie.

 

Lees het position paper