Den Haag Header

Groen in de Stad

27 september 2021 Op 27 september vindt het debat plaats over de initiatiefnota groen in de stad. Provincies vinden het van groot belang om zowel te investeren in natuurinclusieve steden en een natuurinclusieve samenleving als geheel. En omarmt daarmee dit initiatiefvoorstel. Want met alleen meer toepassen van groen en ophangen van nestkasten redden we het niet. Om de natuur en de biodiversiteit verdergaand te herstellen en te versterken vragen wij uw aandacht voor de volgende punten.
Meer weten Thema's
Maak natuurinclusief bouwen onderdeel van alle ontwerpopgaves

Naast het herstel van de biodiversiteit in natuurgebieden, moeten we ook de natuur in het stedelijk, randstedelijk en in het buitengebied versterken. Met de initiatiefnota wordt hier terecht aandacht voor natuurinclusief bouwen gevraagd. Deze bevat zinvolle maatregelen, maar provincies roepen op om breder te denken. Naar een natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling vraagt om anders denken, anders bouwen en anders beheren.

Nederland staat niet alleen voor een enorme woningbouwopgave. Ook de bijbehorende infrastructuur en de vraag naar meer elektrische energie hebben een “verharde” impact op onze omgeving, zowel in de stad als daarbuiten. Provincies roepen daarom op om breder dan natuurinclusief bouwen te denken. Door de multifunctionaliteit van natuur te combineren met de bouw van woningen, bedrijven, windmolens, zonneparken en het aanleggen van wegen ontstaat er een win-win situatie: meer functionele maar ook waardevolle beleefbare groene leefruimte. Met als resultaat: meer natuur en meer biodiversiteit. Provincies vinden het om die reden van groot belang om zowel te investeren in natuurinclusieve steden, als in een sterkere groen-blauwe dooradering tussen stad en buitengebied als in een natuurinclusieve samenleving als geheel. In het gezamenlijke handvest voor de agenda natuurinclusief is hiervoor een eerste aanzet gegeven.

Lees het position paper