Klimaat
  • Home
  • Lobby
  • Naar een klimaatbestendig Nederland

Naar een klimaatbestendig Nederland

24 juni 2021 In dit position paper beschrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de provinciale kijk op de breedte, uitgangspunten en inzet ten aanzien van een klimaatbestendig Nederland.
Position Paper Provincies

Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland is voor provincies een ambitie èn een urgentie. Omgaan met weersextremen is geen nieuwe opgave, we doen immers al heel veel om te anticiperen op veranderingen. Niettemin is een intensieve en samenhangende aanpak nodig die we de komende jaren vastleggen in (regionale) klimaatadaptieve opgaven en maatregelen. Het gaat niet om een beetje meer of minder, maar om structurele keuzes met meerjarige impact. Het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) is daarbij het uitgangspunt voor de afspraken tussen overheden en de meest betrokken maatschappelijke partijen, onder andere met een financiële impulsregeling vanaf 2021.

lees het position paper