Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Regionale Energie Strategieën Technische Briefing

Regionale Energie Strategieën Technische Briefing

01 juli 2021 Op 1 juli zullen de decentrale overheden samen met NP RES een presentatie geven van het RES proces. Ter inspiratie wijzen we op een 3-tal filmpjes: over jongeren en RES, beleid of klimaat voorop? en gedrag.
Meer weten Thema's
Stand van Zaken RESsen - Nationaal Programma RES Kristel Lammers

Dertig regio’s leveren op 1 juli een gezamenlijke ambitie van 55 TWh duurzame energie op land en datniet alleen: in alle regio’s zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan die concreet samenwerken naar een duurzame toekomst. Nu de RES’en steeds concreter worden, worden de uitdagingen en inspanningendie er nog liggen dat ook. Bijvoorbeeld de samenhang met andere belangrijke thema’s zoalswoningbouw, landbouw en natuur. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet blijft een grote uitdaging. Zeker nu de voorkeur voor zon op dak groot is. Inwoners hebben zorgen over windmolens dicht bij bebouwing en de nodige zoekgebieden liggen op grenzen van gemeenten en regio’s. Dat leidt zichtbaartot onrust in de samenleving. De komende tijd staat dan ook in het teken van het actief blijven betrekken van inwoners en het intensief samen blijven werken aan het oplossen van knelpunten.

lees position paper