Fresh Green Grass With Water Drops In Summer Sunny T20 Xrmjwl
  • Home
  • Nieuws
  • Het gaat niet om opplussen, maar om het aanpassen naar de feitelijke situatie.

Het gaat niet om opplussen, maar om het aanpassen naar de feitelijke situatie.

10 november 2020 Reactie op het artikel van de Stichting Agrifacts.
Meer weten Thema's

Bij de laatste actualisatie van AERIUS is oppervlakte toegevoegd, maar ook verwijderd. Netto is sprake van minder oppervlakte.

• Overal waar een reeds aangewezen habitat voorkomt, is dat al beschermd via het aanwijzingsbesluit (met bijbehorende aanwijzingsprocedure). Een habitatkaart maakt zichtbaar waar dat concreet het geval is (en waar niet). Dat is primair een wetenschappelijk-technische verduidelijking, geen juridische of beleidsmatige beslissing. Er wordt via een habitatkaart dus geen ‘nieuw habitat aangewezen’: geen extra habitat van wat al is aangewezen en ook geen extra habitattypen.

• Het kan wel zo zijn dat bij het verbeteren of actualiseren van een habitatkaart blijkt dat meer oppervlakte van een stikstofgevoelig habitat aanwezig is dan eerst werd gedacht. Daarop moet dan wel worden getoetst via AERIUS (en het telt mee voor de doelstelling uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering). In AERIUS wordt per locatie berekend of er sprake is van stikstofoverbelasting, door de depositie te vergelijken met de lokale kritische depositiewaarde. Die KDW is gebaseerd op een habitatkaart van het bevoegd gezag (een provincie of RWS).

• De basis voor habitatkaarten wordt gevormd door vegetatiekaarten. De opstelling daarvan wordt door provincies en RWS uitbesteed, meestal aan terreineigenaren, die dat weer uitbesteden aan (onafhankelijke) karteringsbureaus. Het resultaat wordt via een vertaling en interpretatie verwerkt tot een habitatkaart. Provincies en RWS zijn daarvoor verantwoordelijk, niet de terreineigenaar.

• Provincies en RWS nemen daarbij niet klakkeloos de informatie uit de vegetatiekaarten over. Daarnaast vindt er ook nog een onafhankelijk, interbestuurlijk validatieproces plaats, waarbij een aantal experts op het vlak van habitatkartering de kaarten nauwgezet beoordelen en suggesties doen voor correcties waar dat nodig is. Voor de verwerking daarvan zijn de genoemde bestuursorganen verantwoordelijk.

• Bij deze actualisatie van AERIUS blijkt dat oppervlakte is toegevoegd, maar ook verwijderd. Netto is sprake van minder oppervlakte.