Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter

Ondersteuning voor de stikstofwet

09 december 2020 Donderdag 10 december behandelt de Tweede Kamer de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De provincies ondersteunen deze wet: deze geeft richting en de duidelijkheid die dringend nodig is. De provincies geven de kamer de volgende punten mee om te betrekken in het debat over de wet.
Wet stikstofreductie en natuurverbetering belangrijk kader

Het stikstofprobleem is een probleem wat heel Nederland aangaat. Nagenoeg alle economische sectoren dragen bij aan het probleem en er is een sterke samenhang met hoe wij als Nederland produceren en consumeren. Dit probleem vraagt dus ook heldere doelstelling en aanpak op landelijk niveau.

Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering geeft richting en geeft duidelijkheid aan alle stakeholders voor de komende tijd. De voorgestelde omgevingswaarde is niet voldoende om de instandhoudingsdoelen te realiseren in 2030, maar is wel een substantiële stap hier naartoe. De wet is voor provincies ook van groot belang voor de juridische onderbouwing van vergunningen. In het maatschappelijk debat en in relatie tot de initiatiefwet van Groen Links wordt ook gesproken over nog meer ambitie ten aanzien van de beoogde stikstofdaling. Provincies pleiten eerder voor ‘hardere’ en meer bronmaatregelen, die waar mogelijk via gebiedsgericht maatwerk kunnen worden uitgevoerd dan voor meer ambitie. De opgave en dus ook de oplossingen zijn immers per provincie anders. De provincies ondersteunen daarom het wetsvoorstel van het kabinet.

Forse impuls voor de natuur

Het onderliggende pakket maatregelen is een forse investering in de natuur. Provincies hebben met de minister in het Programma Natuur afspraken gemaakt over een nieuw pakket aan natuurmaatregelen die een stevige impuls geven aan natuurherstel. Hiervoor is in het BO Natuur van 7 december de basis gelegd. Ook hier geldt weer dat natuurherstel alleen lukt bij voldoende stikstofdaling. Een samenhangende aanpak van natuurherstel en stikstofdaling is nodig om op termijn de instandhoudingsdoelen te kunnen realiseren. Het is dan ook van groot belang dat de bronmaatregelen snel worden uitgevoerd en er bij tegenvallende resultaten wordt bijgestuurd. Provincies dragen daar waar dat kan, graag bij aan een effectieve implementatie van bronmaatregelen.

Lees ook dit bericht. 

Nog onvoldoende armslag voor economische ontwikkeling en woningbouw

De forse investeringen in natuur en stikstofdaling zijn nog onvoldoende voor de gewenste economische ontwikkeling, infrastructuur en woningbouw. Hierover zijn provincies samen met het Rijk in gesprek. Provincies proberen hier nu samen met het Rijk met het bestaande instrumentarium tot oplossingen te komen en zijn bezig om bijvoorbeeld een regionaal stikstofregistratiesysteem te ontwikkelen om zorgvuldig om te kunnen gaan met schaarse ruimte. Ook voor de zo gewenste economische armslag is het urgent dat er meer bronmaatregelen komen en het huidige pakket voortvarend wordt uitgevoerd.

Een voorbeeld hiervan is de verduurzaming van de binnenvaart. Deze levert veel stikstofruimte op, maar gaat te langzaam en een versnelling zou enorme impact maken voor heel Nederland. Het is voor de bouw noodzakelijk dat er in aanvulling op de (goed) lopende lange-termijn maatregelen voor nieuwe schepen in het kader van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens nu versneld werk wordt gemaakt van het plaatsen van katalysatoren in bestaande binnenvaartschepen om op de korte termijn stikstofruimte vrij te maken.

Hiermee kan volgens het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) een NOx reductie van 80 tot 95% per schip worden behaald. Het kabinet stelt hiervoor 60 miljoen beschikbaar, maar dit is – gezien het grote rendement van deze maatregelen – een te kleine stap. De provincies willen toe naar een verhoogde bijdrage voor de binnenvaart met minimaal 120 miljoen.

Integrale gebiedsaanpak voor echte oplossingen vraagt zorgvuldigheid en tijd

De stikstof- en natuuropgave verschilt sterk per gebied; de oplossingen dus ook. Ook verschillen de eigen mogelijkheden om aan de oplossingen bij te dragen. Zo heeft een aantal provincies te maken met depositie vanuit het buitenland. In N2000-gebieden dicht bij de grens komt tot meer dan 50% van de stikstofdepositie uit het buitenland. Ook over de invloed van het buitenland op de Nederlandse N2000-gebieden, wordt het gesprek gevoerd met de minister. De provincies zijn voorstander om een nationale stikstof fact finding missie met Duitsland en België op te zetten waarbij de specifieke problematiek aan de grensstreek expliciet wordt meegenomen. Overigens zijn in iedere provincie voorbeelden te vinden van concrete projecten en actviteiten om de natuur te herstellen, economische activiteiten mogelijk te maken en stikstofdaling te bewerkstelligen. Daarbij wordt wel duidelijk dat integrale, gebiedsgerichte oplossingen die aansluiten bij de transities en opgaven in het gebied zorgvuldigheid en tijd vergen. Provincies zullen zich hier onverminderd voor blijven inzetten. Provincies zijn in gesprek met de minister over de vraag om maatwerk vanuit de provincies ook te ondersteunen met maatwerk vanuit de landelijke regelingen.

Geef duidelijkheid aan melders, ondersteuning hierbij is nodig

De rechtsonzekerheid van de zogenoemde melders werkt verlammend op het proces in de gebieden waar de oplossingen gevonden moeten worden. Er wordt door het Rijk ingezet op oplossing van deze problematiek, maar de onderliggende uitvoeringsproblematiek is zeer complex. Melders hebben rust en duidelijkheid nodig, dit kan door een ‘borgingsbrief’ waarin verzekerd wordt dat de activiteit door kan gaan. Ook andere mogelijkheden om melders meer zekerheid te geven, bijvoorbeeld via de wetgeving, zouden de provincies toejuichen. Provincies zetten alles op alles om mee te werken aan de benodigde vergunningverlening. Met de minister zijn gesprekken gaande over de beperkte beschikbare capaciteit en de wens om incidentele extra middelen voor provincies om dit complex proces adequaat te kunnen organiseren.

Voor meer informatie: Susan Cohen Jehoram, Strateeg Public Affairs IPO scohenjehoram@ipo.nl