Fresh Green Grass With Water Drops In Summer Sunny T20 Xrmjwl
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies houden kaarten AERIUS tegen het licht

Provincies houden kaarten AERIUS tegen het licht

12 maart 2021 Percelen met regulier agrarisch gebruik worden verwijderd uit het programma AERIUS. Op die percelen hoeft niet getoetst te worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.
Meer weten Thema's

De bescherming van Natura 2000-gebieden is een belangrijke verantwoordelijkheid van provincies. Zij beheren kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in het programma AERIUS de stikstofbelasting op een perceel berekend. Percelen met regulier agrarisch gebruik worden uit deze kaarten verwijderd. Deze percelen worden niet langer getoetst op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

Minister Schouten heeft in het stikstofdebat in december 2020 aan de Tweede Kamer laten weten dat er bij een perceel dat regulier agrarisch gebruikt wordt, geen sprake kan zijn van stikstofgevoelige natuur. De provincies onderschrijven deze lijn. De provincies en het Rijk bekijken daarom nu samen wanneer en hoe percelen met regulier agrarisch gebruik verwijderd kunnen worden uit AERIUS. Natura 2000-gebieden zijn beschermd op basis van de Europese Vogel- en habitatrichtlijn.

Provincies actualiseren de kaarten zorgvuldig, in afstemming met belanghebbenden en gebaseerd op waarnemingen in het veld. De provincies en het Rijk streven ernaar om de actualisatie zoveel mogelijk afgerond te hebben bij de update van AERIUS in oktober. Ook onderkennen provincies dat er vragen zijn over hoe AERIUS de stikstofgevoelige natuur toetst die op de randen van de natuurgebieden ligt. Die vraag maakt ook onderdeel uit van het verbetertraject.
Voor zover in dit proces sprake is van urgente knelgevallen die niet tot oktober kunnen wachten, zoeken de partijen samen naar oplossingen. De provincies spreken binnenkort onder meer de landbouworganisaties hierover.