Countryside Of The Netherlands T20 Zxwkon

Provincies pakken samen met netbeheerders knelpunten regionale elektriciteitsnetwerken aan

01 juli 2021 De energietransitie leidt tot grote veranderingen in de Nederlandse energievoorziening. Woningbouw, mobiliteit en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Ontwikkelingen als de Regionale Energiestrategieën (RES), de toekomstvisies voor de industrie, de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) en grootschalige plannen voor nieuwe woningen hebben allemaal impact op de inrichting van de infrastructuur. Dat vraagt om het prioriteren en afwegen van wat wanneer en waar komt. Hiervoor is afstemming en coördinatie nodig. De provincies pakken die handschoen op regionale schaal nu op.
Meer weten Thema's

Integrale aanpak nodig

In Nederland wordt hard gewerkt om alle afspraken uit het Klimaatakkoord voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt in vijf thema's, die de werkzaamheden van de provincie raken: duurzame elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit. Een goede energie-infrastructuur is daarvoor essentieel. Door een toenemende stroombehoefte raakt het elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd en er is een groot tekort aan technici. Om de 'files' op het net aan te pakken, nemen provincies de coördinerende rol op zich. Goede afstemming van vraag en aanbod voorkomt dat nieuwe bedrijven of nieuwe zonneparken te lang moeten wachten op een aansluiting. 

Logische partij over gemeentegrenzen heen

Provincies hebben met het rijk, netbeheerders, gemeenten en waterschappen over deze opgave en de nieuwe rol van de provincie gesproken. Door alle betrokkenen wordt het beeld gedeeld dat er wat moet gebeuren om het maken van integrale keuzes en het komen tot een regionale prioritering in goede banen te leiden. Provincies worden als de meest logisch partij gezien om deze rol op regionale schaal op zich te nemen. Uiteraard in samenwerking met het rijk, gemeenten en netbeheerders. Er is behoefte aan sturing op het proces, van een democratisch gelegitimeerde partij die over de partijen heen kan kijken.
Hiervoor wordt nadrukkelijk naar de provincie gekeken, net als voor het faciliteren en versnellen van besluitvorming. Provincies hebben een vergelijkbare rol bij infrastructuur voor wegen en wonen.

Volgende stap

Het bestuur van de gezamenlijke provincies wil de rol van de provincies samen met de partners op rijksniveau en met gemeenten en netbeheerders verder uitwerken aan de hand van de praktijk. In het najaar van 2021 komen we hierop terug.