Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Samenwerkingsafspraken NOVI voor gezamenlijke regie ondertekend

Samenwerkingsafspraken NOVI voor gezamenlijke regie ondertekend

03 maart 2021 Vandaag ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en minister Ollongren namens het Rijk de Samenwerkingsafspraken bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Met de ondertekening onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk – als één overheid – uit te voeren. Tijdens de NOVI-conferentie op 31 maart worden het hoe en waarom van deze Samenwerkingsafspraken toegelicht.

Samenwerkingsafspraken

De laatste tijd klinkt de roep om regie op verschillende ruimtelijke opgaven steeds luider. Dat is waar decentrale overheden en het Rijk antwoord op geven in de Samenwerkingsafspraken. Er wordt uitgelegd wat we verstaan onder regie en gelijkwaardig partnerschap. Daartoe is ook de afspraak gemaakt dat alle overheden vroegtijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van instrumenten en financiële arrangementen, zodat we in staat zijn de opgaven in een gebied ook te realiseren. Ook is opgenomen dat overheden elkaar rechtstreeks aanspreken op prestaties, het nakomen van afspraken en de spelregels uit de Samenwerkingsafspraken. Houding en gedrag staan centraal, waarbij indien meer sturing nodig is, het Rijk samenwerkingspartner wordt in de regio.

De ondertekende versie van de Samenwerkingsafspraken vindt u hier

 Grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving

In Nederland staan we voor grote opgaven. De bouw van één miljoen nieuwe woningen, duurzaam energie opwekken en klimaatverandering vragen veel ruimte. De NOVI beschrijft de urgente opgaven waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt en schetst een kader om keuzes te kunnen maken. Het realiseren van de broodnodige samenhang tussen de opgaven vraagt om een andere manier van werken met een gebiedsgerichte en bestuurlijk grensoverschrijdende aanpak.

Gedeputeerde Huib van Essen, namens het IPO:“Samen staan we voor grote en urgente transities op het gebied van wonen, natuur, energie en bereikbaarheid. Dat vraagt een duidelijke koers en goede samenwerking tussen overheden. Alleen zo bouwenwe samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een gezonde en duurzame toekomst.”

 

 

Meer hoort u op de NOVI-conferentie

Op 31 maart gaan wethouder Mario Jacobs – als lid van de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit –, gedeputeerde Van Essen – namens IPO –, dijkgraaf Van der Sande – namens UvW – en minister Ollongren – namens het Rijk – in gesprek over de Samenwerkingsafspraken, tijdens de eerste NOVI-conferentie. Dan worden ook de NOVI-instrumenten toegelicht aan een breed publiek.

Deze eerste conferentie zal digitaal plaatsvinden en zal in het teken staan van de uitvoering. Hoe kunnen we gezamenlijk in de praktijk aan de slag met de opgaven die benoemd zijn in de NOVI? De conferentie wordt georganiseerd voor iedereen die iets met de NOVI heeft of doet. De doelgroep omvat: betrokkenen op zowel landelijk, provinciaal als ook regionaal niveau; ambtenaren en bestuurders van VNG, IPO, UvW en regio’s; kennisinstellingen en adviesorganen, maatschappelijke partijen en initiatiefnemers.

Wil je dit bijwonen? Meld je dan aan op https://www.noviconferentie.nl/