Schermafbeelding 2021 11 25 Om 15.57.49
  • Home
  • Nieuws
  • Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

Versneld inzetten op inrichting natuur en verbeteren kwaliteit

26 november 2021 Natuur is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. In 2013 maakten Rijk en provincies daarom in het Natuurpact afspraken over hoe natuur op het land te ontwikkelen en te beheren.
Meer weten Thema's Dossiers

In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken om tot 2027 80.000 extra hectare natuur op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van (kwetsbare) natuur en biodiversiteit. Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur, waarvan nu de 7e versie verschenen is.

 

Tempo opvoeren

Uit de rapportage over 2020 blijkt dat de natuur zich continue uitbreidt. In 2020 is er 2.850 hectare nieuwe natuur bijgekomen. Tot en met 2020 is bijna 45.000 hectare natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland ingericht. Dat betekent dat er voor de periode 2021 –2027 een restant is van 35.000 hectare. Om het doel in 2027 te halen, moet het tempo van inrichten omhoog. Provincies willen daarom versnellen. Dit pakken zij op in een speciale taskforce, waarin zij samenwerken met het Rijk. Terreinbeherende organisaties worden hierbij betrokken. 

Obstakels
Bij de verwerving en inrichting van nieuwe natuur krijgen provincies te maken met obstakels die het tempo vertragen. Denk hierbij aan stijgende grondprijzen, een te lage grondmobiliteit en een tekort aan ruilgronden. Grondeigenaren zijn niet altijd bereid om grond te verkopen of om hun land om te zetten naar natuur. Provincies zetten daarom in op versnellingsstrategieën, verwervingsinstrumenten en extra personele capaciteit.

Natuurkwaliteit verbeteren

Niet alleen de omvang van natuur, ook de kwaliteit ervan is belangrijk. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de natuurkwaliteit op het niveau van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn onvoldoende is. Ook hier is actie tot verbetering nodig. Het kabinet heeft in 2020 besloten om tot en met 2030 € 3 miljard te investeren in extra natuurherstel en -ontwikkeling, vooral in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het Rijk en provincies hebben daarom eind 2020 een gezamenlijk uitvoeringsprogramma natuur vastgesteld, waarmee deze middelen doelmatig worden ingezet. Provincies en partners zijn inmiddels gestart met de uitvoering van dit programma.

 

Lees hier de rapportage