Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Bouwen met de kracht van de regionale aanpak.

Provincies hebben overzicht, weten wat er regionaal speelt, wat de regio’s binnen de provincie specifiek maakt en kennen de (potentiële) partners. We faciliteren regionale initiatieven van bottom-up, staan dicht bij de praktijk, bieden een luisterend oor voor regionale beleidsvragen, stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van toonaangevende regionale circulaire ecosystemen. Provincies zijn in de rol van verbinder en ruimtemaker bij uitstek geschikt om een circulaire aanpak in de regio vorm te geven en daarbij samen te werken met bedrijven, overheden, onderwijs/opleiding/onderzoek en andere belanghebbenden.  Daarom vragen wij het Rijk om verder te bouwen op de regionale CE activiteiten, die op de 5 landelijke transitie-agenda’s aansluiten, en zo beter samen op te trekken en elkaar te versterken. Het initiatief om te komen tot een kennisinfrastructuur voor CE in de regio zal hier zeker aan bijdragen.


Toelichtende tekst bij de laatste twee gedachtepunten
Belangrijk is dat we in Nederland in gezamenlijkheid de regio’s helpen de voor hun unieke en toonaangevende regionale circulaire ecosystemen  verder te ontwikkelen. Inzetten op een gezamenlijke strategie en het voorkomen van onderlinge competitie, om zo uiteindelijk te kunnen komen tot Europese circulaire hotspots.
Een omslag bij omgevingsdiensten, waarbij ze zich verder circulair ontwikkelen, via o.a. opleiding is nodig om wet- en regelgeving met het oog op circulariteit te kunnen interpreteren en op werkbare wijze door te voeren, ook b.v. in een experimenteerfase. Om dit te kunnen realiseren zijn middelen nodig, die de regio niet alleen kan dragen.

Landelijke coördinatie van het CE-beleid, door bijvoorbeeld een coördinerend Minister CE, is noodzakelijk om een gezamenlijk afgestemd programma te realiseren, zodat we met elkaar i.p.v. naast elkaar komen tot een efficiënte en effectieve nationale aanpak. Belangrijk daarbij is dat de versnipperde taakverdeling tussen departementen, welke de samenwerking binnen het Rijk en met de regio’s in de weg staat, wordt geslecht.  

Provincies kunnen ook burger en consument betrekken bij de invulling van regionale én nationale ambities.