Whatsapp Image 2021 02 01 At 16.09.42

Maak ruimte voor opschaling van circulaire innovaties

Opschaling speelt bij veel circulaire innovatieprojecten die na lab- en kruiwagenschaal verder moeten worden gebracht. De kosten van een pilot zijn veelal nog op te brengen. De stap van veelbelovende innovaties naar proeffabriek (demo) en commerciële schaal overstijgt vaak de financiële draagkracht van het betrokken bedrijf en/of de regio's. Hier kunnen het Rijk, de EU en grote financiers een wezenlijke bijdrage aan leveren.
Aandachtspunt bij opschaling is dat de transitie naar een circulaire economie niet enkel met projectfinanciering kan slagen, maar gebaat is bij een basisfinanciering of een op circulaire gedachte gebaseerde financiering. Dit vormt een fundament onder regionale ecosystemen.
Niet alleen bij technologische innovatietrajecten, maar ook voor kennisdeling met andere belanghebbenden en de arbeidsmarkt is “opschaling” cruciaal om:

  • de toenemende hoeveelheid transitie-kennis blijvend te laten stromen en er zorg voor te dragen dat partijen in de regio de kennis voldoende (kunnen) delen;
  • het peloton aan breed MKB mee te nemen in de CE transitie;
  • onderwijs en opleiding voldoende aan te haken bij CE, zodat voldoende gekwalificeerd CE- personeel wordt opgeleid en afgeleverd;
  • de burger en consument te laten zien wat zij kunnen bijdragen;
  • er gezamenlijk voor te zorgen dat CE ook daadwerkelijk in de regio landt


Ten behoeve van opschaling en kennisdeling verbindt het Versnellingshuis Nederland Circulair! circulaire versnellingspartners in de regio. Intensivering van de samenwerking is gewenst.