Alle provincies energieneutraal in 2050, aantrekkelijke steden en regio's en versterking van de internationale netwerken: daar maken de provincies zich hard voor in hun aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie.
Samen bouwen aan de toekomst van Nederland Lees meer
Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies hebben 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen.
Provincies maken werk van winkelleegstand Lees meer
Het IPO heeft een bestuur met 12 gedeputeerden en Ank Bijleveld (commissaris van de Koning in Overijssel) als voorzitter. We stellen de leden graag aan u voor:
Introductie leden IPO-bestuur Lees meer
De provincies zijn op zeven kerntaken actief. U leest er hier meer over.
Wat doen provincies nu precies? Lees meer

Actueel

Abonneer nu
Kompas2020
Wat doen provincies?

Provincies lopen voor op schema bij realisatie garantiebanen

20 Jan 2017 - Provincies liggen ruim op schema bij het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2016 hebben de gezamenlijke provincies 109 van deze garantiebanen gecreëerd. In alle provinciehuizen zijn grote inspanningen gedaan om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk zijn bijna 25% meer garantiebanen ontstaan dan gepland. 
Lees meer

Termijn invullen enquête ‘Evaluatie samenwerking rondom de verhoogde asielinstroom’ verlengd tot 27 januari

19 Jan 2017 - De termijn voor het invullen van de enquête over de verhoogde asielinstroom wordt met een week verlengd, tot vrijdag 27 januari. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vraagt iedereen die de enquête heeft ontvangen maar nog niet heeft ingevuld en opgestuurd dit de komende dagen alsnog te doen. De enquête is het belangrijkste instrument voor een evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in het kader van de verhoogde asielinstroom, die momenteel door de ACVZ wordt uitgevoerd. 
Lees meer

Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

19 Jan 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In 2015 is er 1.747 hectare natuurgebied verworven en 3.141 hectare ingericht. De totaal beoogde omvang van het NNN is 670.000 hectare, waarvan nu  616.000 hectare gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.   
Lees meer

Eerste stappen naar beroepsvereniging voor Statenleden gezet

18 Jan 2017 - Het doel van de vereniging is het ondersteunen van de individuele statenleden – en daardoor Provinciale Staten in zijn geheel – en hun positie te bevorderen. Na een aantal verkennende gesprekken met deskundigen en een succesvolle subsidieaanvraag wordt nu gewerkt aan de formele oprichting van de vereniging. De oprichtingsvergadering staat voor halverwege dit jaar gepland.  
Lees meer

Nieuwsjaarstoespraken 2017

16 Jan 2017 - In de eerste weken van het nieuwe jaar zijn er de traditionele nieuwjaarstoespraken van de commissarissen van de Koning. In de toespraken van dit jaar vallen twee kernwoorden op: vertrouwen en verbinden. De commissarissen doen een oproep om in het nieuwe jaar het vertrouwen niet te verliezen en de verbinding te blijven zoeken: onderling, en als provincie met de eigen burgers. Naast zorgen over de toekomst is er ook optimisme, zeker waar het de (nieuwe) rol van de provincies in het regionale beleid betreft. 'De provincies maken het verschil!'. Het IPO heeft van de toespraken een zeer beknopte samenvatting gemaakt met links naar de volledige teksten op de provinciale sites.
Lees meer

Nieuwe wet natuurbescherming in werking

13 Jan 2017 - Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de inwerkingtreding wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet. 
Lees meer

Aanbod Expertpool Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor provincies, gemeenten en waterschappen

05 Jan 2017 - Gemeenten, provincies en waterschappen met MVI-ambities kunnen bij de Expertpool MVI een uurtje sparren met een expert én in bepaalde gevallen organisatiespecifieke ondersteuning 'on the job' krijgen. De Expertpool MVI organiseert daartoe op 16 en 19 januari in Utrecht spreekuren over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat is tijdens de Week van de Circulaire Economie. 
Lees meer

Tijdelijke vervanging van gedeputeerde Stuivenberg in IPO-Bestuur

05 Jan 2017 - Arie Stuivenberg, gedeputeerde in Flevoland en lid van het IPO-Bestuur is de komende tijd door ziekte langdurig afwezig. Jaap Lodders neemt het IPO-bestuurslidmaatschap van Arie Stuivenberg tijdelijk over. 
Lees meer
Laad meer berichten