Alle provincies energieneutraal in 2050, aantrekkelijke steden en regio's en versterking van de internationale netwerken: daar maken de provincies zich hard voor in hun aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie.
Samen bouwen aan de toekomst van Nederland Lees meer
Provincies gaan de leegstand in stads- en dorpscentra te lijf. De provincies hebben 12 RetailDeals gesloten met minister Henk Kamp waarin ze afspreken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte drastisch naar beneden te brengen.
Provincies maken werk van winkelleegstand Lees meer
Het IPO heeft een bestuur met 12 gedeputeerden en Ank Bijleveld (commissaris van de Koning in Overijssel) als voorzitter. We stellen de leden graag aan u voor:
Introductie leden IPO-bestuur Lees meer
De provincies zijn op zeven kerntaken actief. U leest er hier meer over.
Wat doen provincies nu precies? Lees meer

Actueel

Abonneer nu
Kompas2020
Wat doen provincies?

Nieuwsjaarstoespraken 2017

16 Jan 2017 - In de eerste weken van het nieuwe jaar zijn er de traditionele nieuwjaarstoespraken van de commissarissen der Koning. In de toespraken van dit jaar vallen twee kernwoorden op: vertrouwen en verbinden. De commissarissen doen een oproep om in het nieuwe jaar het vertrouwen niet te verliezen en de verbinding te blijven zoeken: onderling, en als provincie met de eigen burgers. Naast zorgen over de toekomst is er ook optimisme, zeker waar het de (nieuwe) rol van de provincies in het regionale beleid betreft. 'De provincies maken het verschil!'. Het IPO heeft van de toespraken een zeer beknopte samenvatting gemaakt met links naar de volledige teksten op de provinciale sites.
Lees meer

Nieuwe wet natuurbescherming in werking

13 Jan 2017 - Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet samengevoegd. Met de inwerkingtreding wordt het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. Daarmee hebben de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, waarbij ook bevoegdheden van het Rijk naar de provincies zijn overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden opgenomen in de Omgevingswet. 
Lees meer

Aanbod Expertpool Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor provincies, gemeenten en waterschappen

05 Jan 2017 - Gemeenten, provincies en waterschappen met MVI-ambities kunnen bij de Expertpool MVI een uurtje sparren met een expert én in bepaalde gevallen organisatiespecifieke ondersteuning 'on the job' krijgen. De Expertpool MVI organiseert daartoe op 16 en 19 januari in Utrecht spreekuren over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat is tijdens de Week van de Circulaire Economie. 
Lees meer

Tijdelijke vervanging van gedeputeerde Stuivenberg in IPO-Bestuur

05 Jan 2017 - Arie Stuivenberg, gedeputeerde in Flevoland en lid van het IPO-Bestuur is de komende tijd door ziekte langdurig afwezig. Jaap Lodders neemt het IPO-bestuurslidmaatschap van Arie Stuivenberg tijdelijk over. 
Lees meer

Evaluatie samenwerking rondom de verhoogde asielinstroom

05 Jan 2017 - De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ,  www.acvz.org) voert momenteel  een evaluatie uit van de nieuwe bestuurlijke samenwerking zoals die tot stand is gekomen ten tijde van de verhoogde asielinstroom.
Lees meer

Routeplanner implementatie omgevingswet voor provincies beschikbaar

23 Dec 2016 - De Routeplanner provincies is vanaf nu beschikbaar op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Het instrument, ontwikkeld in samenwerking met toekomstige gebruikers, helpt provincies met hun invoeringsstrategie of plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. 
Lees meer

'Wet open overheid niet uitvoerbaar' blijkt uit quick scan

23 Dec 2016 - De Wet open overheid (Woo), zoals die nu voorligt, is niet uitvoerbaar en leidt tot hoge extra kosten waarvoor in de meerjarencijfers geen dekking bestaat. Tot die conclusies komen onderzoekers van ABDTOPConsult na een quick scan van de Wet.
Lees meer

Toekomst OV: sneller en slimmer

16 Dec 2016 - Iedereen in Nederland moet snel, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook in 2040. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail gewerkt aan een Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Dit toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan samen met partners. 
Lees meer
Laad meer berichten