Cultuur

Verbeeldingskracht en inbeeldingsvermogen, historisch besef en nieuwsgaring zijn cruciaal voor het functioneren van een democratische samenleving. De provincies werken samen met het Rijk en de gemeenten en met de cultuursector en -fondsen om de betekenis van cultuur voor het individu en de samenleving te versterken.

Provincies
Creativiteit, culturele makers, evenementen en een erfgoedrijke omgeving zijn motoren voor persoonlijke ontwikkeling, regionale economische groei, een aantrekkelijke omgeving en leefbaarheid. Cultuur raakt ons als individu en als samenleving en draagt bij aan onze kwaliteit van leven.

De provincies stimuleren en faciliteren daarom het maatschappelijk gebruik van kunst, media en erfgoed. De provincies streven naar een culturele infrastructuur die is ingebed in haar context, waarbij aan de specifieke culturele kwaliteiten en behoeften van de regio wordt voldaan.

Een belangrijk doel hierbij is dat meer potentiële Nederlandse cultuurliefhebbers de mogelijkheid krijgen van cultuur gebruik te maken. Bovendien zou voor iedereen die mogelijkheid even groot moeten zijn. Ook werken provincies aan het behouden, benutten en beleven van ons archeologisch, landschappelijk en monumentaal erfgoed. In het cultuurbeleid kennen de provincies wettelijke taken en taken op grond van bestuurlijke afspraken tussen de drie overheidslagen voor monumentenzorg, archeologie, restauratie van rijksmonumenten, bibliotheken, kunsten en cultuureducatie. Daarnaast voeren zij autonoom beleid.

IPO
De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen en daartoe nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarvoor werkt het IPO onder andere samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VNG en diverse maatschappelijke organisaties.
 
Het IPO richt zich de komende periode op de volgende dossiers:
Bestuurlijke adviescommissie Cultuur
De bestuurlijke adviescommissie Cultuur, onder voorzitterschap van IPO-bestuurslid de heer C. Bijl, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies. 
‘Cultuur is van en voor iedereen en het bindmiddel van onze samenleving.’Cees Bijl, gedeputeerde Drenthe en voorzitter IPO Adviescommissie Cultuur

Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer