Ruimte en water

In een optimale werk- en woonomgeving worden economische kansen benut en is er voldoende aandacht voor behoud en beheer van het milieu. Om prettig te kunnen blijven wonen en werken, zullen we ons echter moeten aanpassen aan toekomstige veranderingen. Daarin delen provincies een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De provincies hebben de wettelijke taak te bepalen hoe de omgeving in hun eigen regio is ingericht. Ze kijken daarbij hoe de beperkte ruimte genoeg mogelijkheden kan bieden voor bedrijven om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu. Ook moet er worden geanticipeerd op de klimaatveranderingen, zoals hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Bovendien: ruimte en water stoppen niet bij de provinciegrens. Om toereikende wet- en regelgeving op te stellen, is daarom een goede samenwerking tussen provincies en over landsgrenzen heen essentieel. Op die manier kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op landelijk niveau verantwoord tot stand komen, worden gezamenlijke kansen benut en uitdagingen aangepakt.

IPO
De provincies zullen de komende jaren met elkaar een aantal maatschappelijke opgaven oppakken. Een interprovinciale samenwerkingsagenda is opgesteld waarin o.a op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer een aantal gedeelde opgaves zijn benoemd. Het IPO richt zich in zijn belangenbehartiging op de volgende dossiers:
 
  • Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • Omgevingswet
  • Waterbeheer
Bestuurlijke adviescommissie
De bestuurlijke adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer onder voorzitterschap van het lid van het IPO-bestuur,
de heer K. Kielstra, behartigt de taken van het IPO. De bestuurlijke adviescommissie wordt gevormd door de “vakgedeputeerden” uit de provincies.
 
 
‘Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.’Klaas Kielstra, gedeputeerde Fryslân, voorzitter IPO Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer