Werkgeverszaken

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden en HRM-beleid krijgen provincies brede ondersteuning van het IPO. Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met vakbonden over cao’s voor provincies en fungeert als kennisbank voor werkgeversvraagstukken. Verder faciliteert het IPO provincies bij het gezamenlijk voorbereiden van beleid en het uitwisselen van ervaringen en best-practices, o.a. bij de maandelijkse vergaderingen van de hoofden P&O (Interprovinciale Contactgroep Personeel), de adviesgroep Arbeidsvoorwaarden en de adviesgroep Personeel & Organisatie.

IPO
Om nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en als provincies onderling te bespreken organiseert het IPO regelmatig bijeenkomsten en maakt nieuws bekend via de website. Verder vertegenwoordigd het IPO de provincies in verschillende overleggen. Onder meer in het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid), de Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW), en de Regiegroep Openbaar Bestuur. Via het VSO overlegt het IPO met het kabinet over zaken die voor de werkgeverspositie belangrijk zijn.
 
Het IPO richt zich onder andere op de volgende dossiers:
  • Cao provincies
  • Pensioenen
  • Individueel Keuzebudget
  • Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Provincies
Het A&O Fonds Provincies ondersteunt namens werkgevers en vakbonden de ontwikkeling van de sector Provincies en de ambtenaren die werkzaam zijn in deze sector. De afspraken die worden gemaakt in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden vormen daarvoor de basis. Verder worden de activiteiten afgestemd op de gestelde behoefte die naar voren komt uit de ronde die het Dagelijks Bestuur jaarlijks doet langs alle provincies.
 
 

 

‘Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan goede en moderne arbeidsverhoudingen en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever.’Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel en portefeuillehouder werkgeverszaken in het IPO Bestuur

Gerelateerde berichten

Nieuwe aanpak cao-provincies

28 Nov 2016 - De gesprekken met de sociale partners over de nieuwe CAO voor 2017 gaan ditmaal anders aangepakt worden: de CAO-delegaties hebben besloten een zogenaamd co-creatie proces in te gaan. In een communiqué wat op 25 november is uitgebracht staat wat dit proces inhoudt en hoe de (provinciale) medewerkers eraan bij kunnen dragen. 
Lees meer

Eerste Kamer stemt in met initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

09 Nov 2016 - De Eerste Kamer heeft op 8 november ingestemd met het door D66 en CDA ingediende initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. In februari 2014 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. De wet zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven; beide groepen vallen straks onder het private arbeidsrecht. De wet treedt vermoedelijk in 2020 in werking.
Lees meer

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren nog geen gelopen race

27 Oct 2016 - Dinsdag 25 oktober werd het debat over het initiatiefwetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vervolgd. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat ambtenaren bij alle overheden voortaan onder het normale arbeidsrecht vallen net als werknemers in het bedrijfsleven. Het was de derde keer dat er in de Eerste Kamer over gesproken werd. Het debat is nu afgerond. Op 8 november, bijna zes jaar na het indienen van het wetsvoorstel door de oorspronkelijke indieners Van Hijum (CDA) en Koser Kaya (D66), volgt de stemming.
Lees meer