Den Haag Header

Commissiedebat Regiodeals

20 juni 2022 Op 22 juni vergadert de Kamer over het onderwerp Regiodeals. De provincies merken dat regiodeals gewaardeerd worden als katalysator van de regionale samenwerking tussen overheden en in triple helixverband. Regio’s zijn zich meer bewust van hun mogelijkheden om de brede welvaart in hun gebied te bevorderen en hebben deze ook benut. In dit position paper delen de provincies hun ervaringen die zijn opgedaan met eerdere regiodeals.
Meer weten Thema's Dossiers

Het coalitieakkoord stelt terecht dat maatschappelijke opgaven samen komen in gebieden, en dat ieder gebied, iedere regio, telt. Iedere regio heeft daarbij zijn eigen karakteristieken, sterktes en zwaktes en ambities. Provincies pleiten ervoor om het instrument van de regiodeals gebiedsgericht zo in te zetten, dat maatwerk de norm is en er oog is voor de samenhang van opgaven. Dat het kabinet aangeeft met het programma Regio’s aan de Grens in deze kabinetsperiode in elk geval ook tot nieuwe regiodeals voor grensregio’s te willen komen, en daarbij tevens constateert dat in die regio’s de meeste ontwikkelkansen liggen bij grensoverschrijdende samenwerking, sluit hier in de ogen van provincies goed op aan.

Vanuit de verantwoordelijke rol voor de transities in de fysieke leefomgeving zien provincies meerwaarde in een meer betrokken en verbindende rol voor provincies. Dit betekent nadrukkelijk niet dat provincies de regie over willen nemen. Wel kunnen de provincies met partners in de gebieden kijken hoe samenhang slim kan worden georganiseerd. Ook kunnen provincies een rol spelen in de afstemming tussen de inzet voor de regiodeals en de inzet van de transitiefondsen van het Rijk. En regio’s helpen bij het doorlopen van het proces rond de regiodeals en het opstellen van de proposities. Hiermee hopen de provincies de kwaliteit van de regiodeals te versterken. 

Lees in het position paper meer over de ervaringen met de regiodeals die zijn opgedaan door de provincies: 

lees het position paper