Over het IPO

- Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.
Over het IPO Over het IPO >
Tweets
Thema's
Vitaal Platteland Vitaal Platteland

Vitaal platteland

In het landelijke gebied komen veel functies samen. De verduurzaming van de landbouw, het bieden van voedselzekerheid, versterking van de natuur, goed waterbeheer, de vermindering van de stikstofuitstoot en de klimaat- en energieopgave komen allemaal bij elkaar. Voor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch waardevol landelijk gebied is het evenwicht tussen natuur en economie van groot belang.

Provincies werken hierin nauw samen met andere overheden maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers van het landelijke gebied.

Programma Natuur

December 2020 hebben provincies met het Rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Tot 2030 zal bijna 3 miljard extra worden geïnvesteerd in natuur. Deze extra investering is nodig om natuur te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de natuur in de toekomst in een blijvend goede conditie verkeert. Het Programma maakt onderdeel uit van de structurele stikstofaanpak. Door te werken aan robuustere natuur en minder stikstof kan ook ruimte worden geboden aan economische ontwikkelingen of woningbouw.   

Onderdeel van het programma natuur is ook een Agenda Natuurinclusief. Daarmee wordt ook de natuur buiten de natuurgebieden versterkt, bijvoorbeeld in steden, op het boerenland of in de grote wateren. Provincies werken met het Rijk en maatschappelijke partners aan voorstellen voor een meer natuurinclusieve samenleving. In de loop van 2021 wordt hiervoor een agenda gepresenteerd.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De landbouw in Nederland is belangrijk. De agrarische ondernemers en de daaraan gerelateerde industrieën werken hard om ons en een deel van de rest van de wereld van voedsel te voorzien. Ook speelt de sector een belangrijke rol in het landschap en levert een bijdrage levert aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving en aan de sociale samenhang op het platteland. De intensieve manier van produceren zet tegelijk milieu, natuur en landschap onder druk. We staan voor de uitdaging om naast in stand houden van een sterke, innovatieve landbouwsector ook ambitieuze maatschappelijke en milieudoelstellingen te halen.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. De landen van de Europese Unie (EU) maken samen dit GLB. zogeheten Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is Europese wetgeving die geldt voor alle landen, de lidstaten, van de EU. Met dit belied proberen de landen de landbouw in de gehele EU op een vergelijkbare manier te sturen. Omdat niet elke land hetzelfde is mag elk land binnen gezamenlijk opgestelde voorwaarden een eigen landbouwbeleid bepalen.

Vanaf 2023 zal een nieuw GLB in werking treden. De Europese lidstaten stellen hiervoor allen een nationaal strategisch plan op (GLB-NSP). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is samen met de Provincies, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Water inmiddels begonnen met het ontwikkelen van het Nederlandse GLB-NSP. In 2021 zal het plan klaar moeten zijn zodat het ingediend kan worden bij de Europese Commissie.

Ga naar 'Vitaal Platteland'
een fietser steekt een trambaan over in een stad met zonsondergang Mobiliteit

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor een Nederland van krachtige regio's. Regionale bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede economie, maar brengt mensen ook in beweging en verbinding met elkaar. 

Voor de coronapandemie groeide de behoefte aan mobiliteit. Dit had verkeersontstoppingen, volle treinen en bussen tot gevolg. Groei in mobiliteit heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving, veiligheid en klimaat. Tijdens de coronapandemie nam de mobiliteit op de weg en in het openbaar vervoer af. De positieve gevolgen van deze daling zijn verbeteringen in onze leefomgeving, zoals minder geluid schonere licht en minder uitstoot van CO2. Ook is de lucht schoner, minder verkeersgeluid en pakken mensen eerder de fiets of gaan lopen. Dit is goed voor de gezondheid. Omdat er minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, neemt de beschikbaarheid van het openbaar vervoer af. 

De provincie speelt binnen mobiliteit een bijzondere rol. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich namelijk af op het regionale of provinciale niveau. 

Reizigers moeten zich nu en in de toekomst makkelijk, snel, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen binnen en tussen regio's. Provincies werken daarom samen met de rijksoverheid, gemeenten en vervoerders aan mobiliteit. Samen bieden wij reizigers zekerheid en voorspelbaarheid en maken we het moibiliteitssysteem duurzaam en toekomstbestendig. Vaak doen provincies dit ook zelf. 

Zo is de provincie opdrachtgever (concessieverlener) van het openbaar vervoer. provincies zorgen voor de aanleg van provinciale (vaar)wegen en onderhouden deze. Verder werken provincies ook ruimtelijk-economisch; zij kunnen de omgeving zo beïnvloeden dat mobiliteit vermindert, afneemt of verbetert, bijvoorbeeld door te zeggen waar bedrijventerreinen en woongebieden moeten komen. 

Ga naar 'Mobiliteit'
Jaap Smit - foto provincie Zuid-Holland
Van de voorzitter "Welkom in ons digitale clubhuis" Jaap Smit - voorzitter van het IPO Het Interprovinciaal Overleg vertaalt de belangen van de Nederlandse provincies naar Den Haag en Brussel. Hierbij functioneert het IPO als gesprekspartner, kennisdeler en lobbyist van één van de oudste bestuurslagen van Nederland.