VEENWEIDE DRONE THV HAASTRECHT BILWIJK NATUURGEBIED (1)

Landelijk gebied

Waar je ook woont in Nederland, je wilt wonen en werken in gebieden waar lucht, water en bodem gezond zijn, je kunt rekenen op bescherming tegen water, je (drink)water schoon is en dat alles terwijl levendige dorpskernen en steden hun eigen gebruiken met elkaar delen. Helaas is de standaard die we met elkaar gewend zijn geraakt, inmiddels allesbehalve vanzelfsprekend. Hoewel we in Nederland altijd goed zijn geweest in het naar onze hand zetten van water en bodem, is de balans kwijtgeraakt.  

We kunnen deze balans gelukkig ook weer herstellen. Juist als we de opgaven in samenhang aanpakken, kunnen we de grootste slag slaan. Welke kansen en uitdagingen er per gebied zijn, zoeken we samen met lokale experts en belanghebbenden uit. Met zowel een landelijke als een gebiedsgerichte aanpak zorgen we voor plannen op maat. Zo ontstaat er een routekaart in wat er nog kan en waar het meest te winnen valt. 

De natuur is de basis van het leven in Nederland. Daarom moeten we goed zorgen voor de bodem en het water en zorgen dat deze tegen een stootje kunnen. Op de korte termijn betekent dit aanpassingen doen, maar op de langere termijn biedt het zekerheid. We kijken naar het geheel en stellen de verbinding tussen diverse vraagstukken op het gebied van wonen, voedsel, mobiliteit en klimaat centraal.

Afbeelding met tekst, kaart, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Gebiedsprogramma’s  

De provincies stellen samen met de partners in de gebieden de gebiedsprogramma’s op. Zij maken de vertaling van nationaal beleid naar regionale plannen. Provincies bepalen dit niet alleen, maar nodigen gebiedspartners, zoals gemeenten, waterschappen en ondernemers uit om aan tafel te gaan en uit te voeren. Samen bekijken ze hoe ze een passende combinatie kunnen maken van landbouw, water en natuur, maar ook breder met wonen, industrie, energie en recreatie in een gebied, en wat daarvoor nodig is.

Klik op onderstaande foto voor een filmpje over de rol van provincies in gebiedsprocessen:

Programma Natuur 

December 2020 hebben provincies met het Rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Tot 2030 zal bijna 3 miljard extra worden geïnvesteerd in natuur. Deze extra investering is nodig om natuur te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de natuur in de toekomst in een blijvend goede conditie verkeert. Het Programma maakt onderdeel uit van de structurele stikstofaanpak. Door te werken aan robuustere natuur en minder stikstof kan ook ruimte worden geboden aan economische ontwikkelingen of woningbouw.    

Onderdeel van het programma natuur is ook een Agenda Natuurinclusief. Daarmee wordt ook de natuur buiten de natuurgebieden versterkt, bijvoorbeeld in steden, op het boerenland of in de grote wateren. Provincies werken met het Rijk en maatschappelijke partners aan voorstellen voor een meer natuurinclusieve samenleving. 

Perspectief voor de landbouw 

In beleid en bij uitvoering en financiering van plannen moet ook voldoende oog zijn voor effecten op leefbaarheid en een gezonde leefomgeving. We staan voor de uitdaging om naast in stand houden van een sterke, innovatieve landbouwsector ook ambitieuze maatschappelijke en milieudoelstellingen te halen. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. 

Inwoners en ondernemers moeten ruimte hebben om de toekomst van het landelijk gebied vorm te geven. Er is een gedeeld belang om te werken aan ontwikkeling van het platteland van de toekomst waar het goed wonen, werken en recreëren is, in balans met water, bodem en natuur. Een platteland dat bestand is tegen extreme droge of natte periodes. Waar landbouw perspectief heeft, maatschappelijk hoog wordt gewaardeerd en steunt op een toekomstbestendig verdienmodel. We hebben een platteland voor ogen waar goede voorzieningen zijn, dat volop in ontwikkeling blijft en waar ruimte is voor ondernemerschap.

Bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied

bac landelijk gebied

Ambtelijke adviescommissie Landelijk Gebied

aac landelijk gebied

Uitgelicht (nieuws)
Femkewiersma
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "...van groot belang voor iedereen" Femke Wiersma - gedeputeerde provincie Fryslân ‘Een vitaal platteland is van groot belang voor iedereen. Zorg voor natuur, veranderingen in de landbouw vragen om aandacht maar bieden vooral veel kansen.’
Contactpersoon
Programmadirecteur IPLG Stijn van Wely Email: LG@ipo.nl