Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

Ruimte en Leefomgeving

In de provincies komt alles bij elkaar. De veelheid aan opgaven in de fysieke leefomgeving die op de provincies afkomen moeten in goede banen worden geleid. Dit met het oog op de schaarse ruimte waar we in ons dichtbevolkte land zorgvuldig mee om willen gaan. De kwaliteit van de leefomgeving is voor provincies daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent niet alleen een mooie en vertrouwde leefomgeving, maar ook een leefomgeving die gezond, veilig en duurzaam is. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de gezondheid van alle mensen in Nederland, het is ook de basis onder onze economie.

 

Ruimte

Provincies en gemeenten werken samen aan het beheer van de fysieke leefomgeving voor zowel burgers als bedrijven. Gezien de beperkte ruimte in Nederland is een efficiënt gebruik ervan essentieel. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningbouw op de juiste locaties plaatsvindt en dat er ruimte gereserveerd wordt voor duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Ook het behoud en de ontwikkeling van natuur en bossen, evenals natuurinclusieve landbouw, vragen om een strategische benadering van ruimtegebruik. Het vasthouden van meer water om droogte en wateroverlast te voorkomen, vergt eveneens een doordachte inrichting van de ruimte. Deze diverse uitdagingen worden samengebracht op provinciaal niveau, waarbij zorgvuldige afwegingen worden gemaakt om de beperkte ruimte optimaal te benutten, rekening houdend met zowel economische als milieubelangen. Om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze onderwerpen, werken de provincies samen aan de volgende beleidsopgaven:

  • Ruimte
  • Water (en bodem)
  • Wonen

 

Leefomgeving

De provincies werken aan een gezonde en veilige leefomgeving, onder andere door  vergunningsverlening, toezicht en handhaving. De stip op de horizon aangaande een gezonde en veilige leefomgeving liggen vast in harde en minder harde doelstellingen. Om de stip op de horizon te bereiken ligt de focus voor de gezamenlijke provincies in de belangenbehartiging en kennisdeling op het beschikken over de juiste instrumenten, bevoegdheden en middelen om de doelstellingen te bereiken. Om gezamenlijk uitvoering te geven aan leefomgevingsbeleid werken de provincies samen aan de volgende 4 beleidsopgaves:

  • Gezonde leefomgeving
  • Veilige leefomgeving
  • Duurzame leefomgeving
  • Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) stelsel

 

Hoe geven provincies binnen het IPO invulling aan de onderwerpen Ruimte en Leefomgeving?

Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) worden maatschappelijke ontwikkelingen geïdentificeerd en gezamenlijk aangepakt. De bestuurlijke adviescommissie Ruimte en Leefomgeving (RenL) van het IPO is het platform waar deze onderwerpen ter tafel komen.

Bestuurlijke adviescommissie Ruimte en Leefomgeving

bac ruimte en leefomgeving

Ambtelijke adviescommissie Ruimte en Leefomgeving

aac ruimte en leefomgeving

Uitgelicht (lobby)
Liesbethgrijsen
Voorzitter van de bestuursadviescommissie "Uitdagingen van deze tijd" Liesbeth Grijsen - gedeputeerde Overijssel 'Als IPO-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor Ruimte en Leefomgeving. Wat mij betreft is bestaanszekerheid van onze inwoners essentieel door te zorgen voor een gezonde leefomgeving en voldoende betaalbare woningen. Omgaan met schaarse fysieke en milieuruimte is de grootste uitdaging van deze tijd. We moeten doorpakken!'