Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

Wonen

Er wordt door de provincies steeds sterker samengewerkt op de opgave wonen en verstedelijking. De woonopgave overlapt met veel grote andere opgaven en deze moeten meer met elkaar verbonden worden. Voorbeelden zijn energieneutraal-, klimaat adaptief- en binnenstedelijk bouwen. Bij binnenstedelijk bouwen spelen goed ruimtegebruik en bereikbaarheid een belangrijke rol en is samenwerking tussen de provincies noodzakelijk. De inzet van de provincies is erop gericht om de positie van de provincies in de woningbouwopgave te versterken en een effectvolle bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave. Deze effectvolle bijdrage leveren we vanuit de verantwoordelijkheid die provincies hebben in de regionale woningbouwopgaves. 

Stedelijke transformatie is een onderdeel van de woonopgave. Dit is een manier om de woningbouw te versnellen. Dit thema richt zich op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen bijvoorbeeld onbenutte locaties een nieuw leven en worden nieuwe type wijken ontwikkeld die aansluiten bij de woningvraag. Daarbij maken we gebruik van de toepassingen die de Omgevingswet biedt en spelen we in op maatschappelijke vragen, zoals de energietransitie.

Binnen het thema wonen gaat het ook over de huisvesting van asielzoekers. Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben recht op huisvesting in Nederland. Het is belangrijk dat zij een normale woonruimte krijgen om een snelle start te maken in het inburgeringsproces. Gemeenten zijn daarom wettelijk verplicht om hen te huisvesten. De provincies zien erop toe dat dit in voldoende mate gebeurt.

Contactcentrum Een Thuis Voor Iedereen

Provincies, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen en maatschappelijke organisatie kunnen hun vragen over het programma Een thuis voor iedereen stellen bij het Klantcontactcentrum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kcc@vng.nl. De VNG verzorgt de afhandeling van deze vragen.

Dossier updates (nieuws)