Een rij huizen aan het water bij zonsondergang

Veilige Leefomgeving

Naast gezond en schoon moet onze leefomgeving ook veilig zijn. Omgevingsveiligheid gaat over het en voorkomen van ongevallen bij het vervoer, gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan gassen die vrij kunnen komen door een ongeluk op het spoor bij het vervoer

van ammoniak. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor andere (economische) activiteiten in onze leefomgeving. Provincies wegen daarom verschillende belangen met elkaar af, om zo de juiste balans te vinden tussen alle activiteiten die plaatsvinden in onze leefomgeving.

Complexe en risicovolle bedrijven

Provincies zijn als bevoegd gezag verantwoordelijk voor complexe risicovolle bedrijven (Seveso-bedrijven), zoals raffinaderijen, chemische fabrieken en opslagen van explosieve stoffen. Er zijn 6 Omgevingsdiensten aangewezen die zich specifiek richten op Seveso-bedrijven en zorgen voor de vergunningsverlening, het toezicht en de handhaving namens de provincies. Voor uitvoering van de Seveso-taken werken de Seveso-Omgevingsdiensten met de verschillende toezichthouders samen in het samenwerkingsverband BRZO+. Er wordt namelijk niet alleen op milieu, natuur en bouwzaken toezicht gehouden door de provincies. Ook is er controle op bijvoorbeeld brandveiligheid door de Veiligheidsregio’s en op arbeidsveiligheid door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gezamenlijk zorgen zij er voor dat de veiligheidsregels eenduidig door de overheid worden geïnterpreteerd, waardoor het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Er wordt blijvend gewerkt aan een versteviging van deze samenwerking.

Omgevingsveiligheid is een breed begrip. Provincies zorgen daarom voor een integrale aanpak op dit onderwerp. Er is voortdurend aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering, cybersecurity en de energietransitie. Ook het delen en behouden van kennis is een belangrijk thema.