Een skyline van een stad waar lijnen de gebouwen onderling verbinden

Digitalisering

Digitalisering van onze economie en samenleving is de afgelopen jaren in rap tempo toegenomen. Dit biedt kansen en bedreigingen. Door te in­ves­te­ren in di­gi­ta­li­se­ring kun­nen be­drij­ven hun con­cur­ren­tie­kracht be­hou­den en kun­nen nieu­we ver­dien­mo­del­len ont­staan. Dit vraagt om goe­de di­gi­ta­le rand­voor­waar­den, zo­als een op­ti­ma­le di­gi­ta­le con­nec­ti­vi­teit, cy­ber­se­cu­ri­ty, digitale vaardigheden en ruim­te voor in­no­va­tie. De provincies hebben in het ecosysteem een verbindende regisseursrol en werken met publieke- en private partners samen om deze randvoorwaarden te versterken, zodat iedereen mee kan doen in deze digitale transitie

Binnen het IPO wordt via 4 verschillende sporen integraal samengewerkt aan het digitaliseren en verbinden van de Nederlandse provincies:
  • Bedrijfsvoering
  • Data
  • Dienstverlening
  • Innovatie
Webinar Digitalisering en de Energietransitie
Webinar Digitalisering en Stikstof
Webinar Digitalisering en de Woonopgave
Bedrijfsvoering

Door standaardisatie en harmonisatie van (werk)processen ontstaan veel efficiencyvoordelen. Binnen dit spoor kijken we naar en werken we aan een betere bedrijfsvoering, door onder meer het gezamenlijk inkopen van hoogwaardige software, informatiesystemen en datasets. 

Bedrijfsvoering

Dienstverlening

De burger, de (samenwerkende) provincies, onze partners en andere afnemers hebben behoefte aan kwalitatief goede dienstverlening. In dit spoor worden provinciale (publieke) services nog beter afgestemd op deze behoefte en op veranderende wetgeving. Toegankelijkheid, privacy en voldoen aan wetgeving vormen rode draden in een gezamenlijke aanpak.   

Dienstverlening

Data

Ontwikkelingen op het gebied van data bieden veel kansen, maar moeten we doen om die te verzilveren? Binnen dit spoor kijken we naar de haalbaarheid en toepasbaarheid: Data als basis van effectiever, efficiënter en meer gedragen beleid.

 

Data

Innovatie

Digitale innovatie en transformatie is voor provincies niet meer optioneel. Gelukkig is dit gewoon te managen. In dit spoor delen we energie, kansrijke innovaties en experimenten die voor alle provincies waardevol kunnen zijn. Vernieuwing ontstaat op de plekken waar de problemen daadwerkelijk worden gevoeld en in dit spoor helpen we dat graag vooruit. 

Innovatie

Uitgelicht (nieuws)
Uitgelicht (lobby)
Saskiaboelema
Portefeuillehouder Digitalisering "De ambities zijn groot, maar de realisatiekracht ook!" Saskia Boelema - gedeputeerde provincie Noord-Brabant “Om de digitale transformatie van de twaalf provincies te versnellen werken zij gezamenlijk aan de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Provincies staan daarbij voor een uitdaging, maar hebben ook terecht grote ambitie. Als bestuurlijk opdrachtgever en voorzitter van de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering heb ik gezien hoe het programma IDA zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld. Ik ben trots op de mooie en waardevolle resultaten die het programma inmiddels levert. De ambities zijn groot, maar de realisatiekracht ook!”