Vrouw met een winkeltas bekijkt producten op een markt

Regionale Economie en Cultuur

Sinds 2011 is het stimuleren van Regionale Economie gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincies doen dit door het organiseren van regionale samenwerking in visievorming, programmering en uitvoering. Alle provincies nemen deel in Regionale Ontwikkelingsmaatschappen (ROM’s). Zij stimuleren ook op deze manier innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere kansrijke initiatieven. Met behulp van Europese structuurfondsen investeren provincies in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen.

Cultuur

Cultuur en erfgoed zijn essentieel voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van ons land. Culturele voorzieningen dragen bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid en een actieve deelname van burgers aan de samenleving stimuleren. Kunst en cultuur zijn in welke vorm dan ook een representatie van de mens. Het zet ons aan het denken over de samenleving en het draagt bij aan een beter sociaal en beter begrip tussen culturen. In economisch opzicht kunnen culturele voorzieningen in de buurt leiden tot hogere huizenprijzen, een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bedrijven of meer toerisme. De provincies werken samen met overheden en maatschappelijke organisaties aan versterking van de betekenis van cultuur en erfgoed en toegankelijkheid daarvan.

Regionaal

Samen met het Rijk en gemeenten zorgen provincies voor een infrastructuur van instellingen, gezelschappen en makers die cultuur aanbieden of culturele organisaties ondersteunen. Daarbij kijken zij naar de specifieke behoeften per regio. Zodat zoveel mogelijk mensen van cultuur gebruik kunnen maken en mee kunnen doen. Hierin kan de provinciale rol verschillen van subsidieverlener tot bemiddelaar of opdrachtgever.

Erfgoed

De provincies werken aan het behouden, benutten en beleven van ons archeologisch, landschappelijk en monumentaal erfgoed. Zij restaureren monumenten en zoeken naar nieuwe gebruikers. Erfgoed speelt een rol bij de transformaties van de landschap en stad en innovaties: het biedt culturele context en identiteit maar ook kennis om verder me te werken. Het publiek beleeft zo de geschiedenis van monumenten uit de verhalen er omheen.

Cultuureducatie

Provincies dragen bij aan goede en toegankelijke cultuurlessen, zowel binnen als buiten de schoolomgeving. Samen met culturele organisaties zorgen provinciale instellingen ervoor dat vraag en aanbod optimaal bij elkaar komen.

Bibliotheken

De bibliotheek is de meest laagdrempelige, algemene publieke cultuurvoorziening die door alle bevolkingsgroepen wordt bezocht, ongeacht leeftijd, inkomen of opleiding. De provincies hebben met betrokken partners een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bibliotheeknetwerk vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De provincies maken zich sterk voor de realisatie van een robuuste en toekomstgerichte maatschappelijke bibliotheek, zoals beschreven in het landelijke Convenant Bibliotheken (2020-2023), dat mede door de provincies is ondertekend. De provincies investeren substantieel in bibliotheekinnovaties en in de distributie- en netwerktaken.

Samenwerking

De werkzaamheden van het IPO zijn erop gericht goede randvoorwaarden voor het cultuurbeleid in de provincies te bewerkstelligen. Zij doet dat onder andere door nationale wetgeving te beïnvloeden. Daarbij werkt het IPO samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook fungeert het IPO als spreekbuis en belangenbehartiger van de provincies richting de Tweede Kamer. 

De bestuurlijke adviescommissie Cultuur behartigt de taken van het IPO en bestaat uit de "vakgedeputeerden" uit de provincies.

De belangrijkste punten uit het cultuurbeleid vind je op de site van de Rijksoverheid.

Meer weten over actuele beleidsadviezen en de subsidies aan de rijskbasisinfrastructuur? Kijk dan op de website van de Raad voor Cultuur.

Bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie en Cultuur

bac regionale economie en cultuur

Ambtelijke adviescommissie Regionale Economie en Cultuur

aac regionale economie en cultuur

Sjaak Simonse
Gedeputeerde Provincie Flevoland "Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft." Sjaak Simonse - Portefeuillehouder Regionale Economie Wij maken ons sterk voor een krachtige regionale economie, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed bestuur voor onze inwoners. Met een economie die vol op stoom is, zet ik mij volop in voor de groei en continuïteit in het MKB en bij familiebedrijven. Dit is de kurk waarop de regionale economie drijft.