Utrecht centraal met het stadshuis op de achtergrond

Commissiedebat Spoor

09 december 2021 Op 9 december bespreken we tijdens het Commissiedebat Spoor het beleidsvoornemen vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. Vanuit het IPO geven wij graag hierover onze visie en een aantal punten mee, die in het beleidsvoornemen nadrukkelijker aandacht verdienen.
Hoofdrailnet ook van belang voor andere vervoerders

De HRN-concessie vormt een onmisbare schakel in het totale OV-systeem van de gezamenlijke opdrachtgeversvan het openbaar vervoer in Nederland, te weten: IenW, vervoerregio’s en provincies. Namens de provincies willen wij onze waardering uitspreken voor het voorliggende beleidsvoornemen.

De HRN-concessie dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke (ruimtelijke) opgave rondom economie, woningbouw en klimaat. Richtinggevend hiervoor is de Contourennota Toekomstbeeld OV2040 en de Ontwikkelagenda 2021. In het beleidsvoornemen ligt de focus op de uitbouw van hoogfrequente verbindingen tussen de landelijke stedenring. Dit is in strijd met de afspraak dat nadere prioritering in gezamenlijkheid met de decentrale overheden gesteld zouden worden. Onze zorg is dat de andere onderdelen van Toekomstbeeld OV, waaronder het stedelijk (sprinter) OV-netwerk en het versnellen van directe verbindingen tussen Randstad en landsdelen nu zwaar onderbelicht blijven, terwijl ook dit (concurrerende) ruimte op de HSWI vergt. Om die reden is het eveneens van belang dat er ook ruimte gelaten wordt voor flexibele OV-producten, zoals BRT.

Lees het position paper