Den Haag Header
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng IPO VNG PD Nederlands conceptplan Coronaherstelfonds

Nederlands Conceptplan Coronaherstelfonds

05 mei 2022 In deze inbreng constateren de VNG en het IPO dat het een gemiste kans is dat het Rijk niet samen is opgetrokken met de medeoverheden om het Hertel- en Veerkrachtplan (HVP) te benutten voor de gezamenlijke transitieopgaven. De gemeenten en provincies benadrukken nogmaals het belang van een integrale aanpak van de gezamenlijke transitie opgaven.
Meer weten Thema's Dossiers

Vandaag de dag hebben we te maken met een aantal belangrijke en complexe maatschappelijke opgaven zoals het herstellen van de economie na corona, de enorme vraag naar woningen en de energietransitie en klimaatadaptatie. Gemeenten, provincies en waterschappen willen deze uitdagingen daarom in samenhang aanpakken. Het IPO, VNG en UvW deden meermaals de oproep om samen op te trekken en het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) te benutten voor de gezamenlijke transitieopgaven. Onze gezamenlijke oproep tot een Krachtig groen herstel bevat afgewogen voorstellen voor een duurzaam herstel van de (regionale) economie.

Doordat de keuze alleen van Rijkszijde is gemaakt, ligt nu een eerste concept HVP voor, waar medeoverheden bij de totstandkoming niet betrokken zijn geweest. Dit ondanks de eisen van de RRF-verordening van de Europese Commissie en aangenomen moties in de Kamer. Pas na publicatie van het eerste concept HVP is het Ministerie van Financiën een raadplegingsproces gestart, waarin onder meer IPO, VNG en UvW is gevraagd om de in de HVP opgenomen hervormingen en maatregelen te beoordelen op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit. Vanzelfsprekend werken de gemeenten en provincies hieraan mee, maar dit staat ver van de intentie om tot een gezamenlijk integraal plan te komen in een formele consultatie. In dit stadium kan het ook slechts een reflectie zijn en geen daadwerkelijke uitvoeringstoets, want een dergelijke toets hoort volgens de interbestuurlijke afspraken te verlopen via de beleidstafels van de vakdepartementen.

lees het position paper