Voorjaarsnota Afbeelding Website
  • Home
  • Lobby
  • Inbreng Tweede Kamerdebat Voorjaarsnota 2024

Inbreng Tweede Kamerdebat Voorjaarsnota 2024

04 juni 2024 Op 4 juni vindt het Tweede Kamerdebat over de Voorjaarsnota 2024 plaats. De provincies zijn tevreden over de afschaffing van de oploop van de opschalingskorting vanaf 2025. Tegelijk wordt de trapop-trapaf-systematiek vanaf 2024 vervangen door de BBP-systematiek. Hierdoor komt er meer stabiliteit in de ontwikkeling van het Provinciefonds. Het is van belang dat de evenredigheid tussen de BBP-systematiek en de kostenontwikkeling in provinciale kerntaken zoals onderhoud en vervanging van infrastructuur, openbaar vervoer en natuurbeheer goed wordt gewaarborgd. Eigen onderzoek laat zien dat de BBP-systematiek niet altijd gelijk loopt met de kostenontwikkeling van deze taken. Wij zijn daarom blij met de erkenning hiervan en met het gezamenlijk onderzoek van Rijk en decentrale overheden naar de balans tussen ambitie, taken, middelen en uitvoeringskracht.
Meer weten Thema's

De provincies stellen tevreden vast dat een de derving van MRB-inkomsten door verlenging van de vrijstelling van elektrisch vervoer na 2025 tot en met 2030 volledig wordt gecompenseerd. Hierdoor wordt uitholling van provinciale belastinginkomsten tegengegaan. De provincies gaan er van uit dat de goedkeuring door het parlement hiervoor tijdig plaatsvindt.

De provincies zijn tevreden over het tegen het licht houden van specifieke uitkeringen en de overdracht naar het Provinciefonds. De groei van specifieke uitkeringen zorgt immers voor te hoge uitvoeringslasten en is een inperking van de autonomie van provincies en gemeenten. Gezien het voornemen in het Hoofdlijnenakkoord om de specifieke uitkeringen af te schaffen, maken provincies daarom graag snel afspraken over de verdere uitwerking van het uitkeringsstelsel, de rechtmatigheidsaspecten en de verdeling over de provincies.

Tot slot hechten provincies groot belang aan een halfjaarlijks Overhedenoverleg zodat vakdepartementen, fondsbeheerders en koepels een integrale aanpak van maatschappelijke opgaven realiseren.

lees de brief