• Home
  • Nieuwe colleges

Nieuwe colleges

De eerste provincies hebben na iets minder dan drie maanden een coalitieakkoord weten te bereiken. De laatste provincie kwam na de zomer met een nieuw akkoord. Zie hieronder een verwijzing naar individuele provincies.

IPO maakte een ambtelijke analyse van de alle coalitieakkoorden. Die kun je hier downloaden.

ambtelijke analyse coalitieakkoorden 

Provincie Drenthe

“Samen bouwen we Drenthe!” Dat is de titel van het coalitieakkoord van BBB, PvdA, VVD en CDA. Partijen gaan daarin nadrukkelijk op zoek naar verbinding met de samenleving en Provinciale Staten. Naast de plannen voor Drenthe zijn ook de vijf kandidaat-gedeputeerden en de beoogde portefeuilleverdeling gepresenteerd.

In het akkoord staan de plannen voor Drenthe voor de bestuursperiode 2023-2027. Er is gekozen voor hoofdlijnen en accenten. De uitwerking wordt waar mogelijk opgepakt met inwoners, organisaties en Provinciale Staten. “Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we graag samen ontdekken.“

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Drenthe.

coalitieakkoord

Provincie Flevoland

Flevoland heeft haar Coalitieakkoord 2023-2027 gepresenteerd, het akkoord is opgesteld door de partijen BBB, VVD, PVV, CU en SGP met een sterke nadruk op het slagvaardiger, effectiever en transparanter maken van de overheid.

De belangrijkste pijlers van het akkoord zijn participatie, innovatie, resultaatgerichtheid en ruimte. Dit betekent dat de overheid haar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij haar activiteiten betrekt, nieuwe wegen durft in te slaan, doelen stelt en de effecten van haar acties meet, en ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en ondernemers.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Flevoland.

coalitieakkoord

Provincie Fryslân

Oparbeidzje foar Fryslân. Zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân.

Met die titel zeggen de partijen dat ze samen met anderen in en buiten het Provinsjehûs de brede welvaart in Fryslân willen versterken. Naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen, dat is wat de coalitiepartijen zich voornemen.

Ze investeren de komende jaren in landbouw en natuur, de woonomgeving, schone energie, werkgelegenheid en de samenleving met al haar vrijwilligers, verenigingen, organisaties, dorpen en wijken.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Fryslân.

Coalitieakkoord

Provincie Gelderland
De vijf onderhandelende partijen in Gelderland hebben een coalitie-akkoord bereikt. Het gaat om de BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP.
Daarmee is Gelderland, bijna drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen, de tweede provincie waar een nieuw bestuur aan de slag kan. Oud-minister Bijleveld leidde de formatiegesprekken in Gelderland. 

De vijf partijen die het college van Gedeputeerde Staten gaan vormen, hebben 30 van de 55 zetels in de Provinciale Staten. 

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Gelderland.

coalitieakkoord

Provincie Groningen

De BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd, getiteld 'Veur Mekoar'. De presentatie vond donderdagochtend 29 juni plaats in het provinciehuis. De kandidaat-gedeputeerden zijn Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamster (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). De installatie van het college van Gedeputeerde Staten en het debat over het akkoord vindt plaats tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 juli. 

Groningen is de zesde provincie waar een coalitieakkoord is bereikt na de Statenverkiezingen.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord op de website van de Provincie Groningen. 

coalitieakkoord

Provincie Limburg

Primeur met BBB in Limburg: eerste provincie met coalitieakkoord.

De onderhandelende partijen in Limburg zijn tot een akkoord gekomen. Daarmee is Limburg, iets minder dan drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen, de eerste provincie met een nieuw bestuur. BBB, CDA, VVD, PvdA en SP nemen daarin plaats. De coalitie heeft een meerderheid van 26 van de 47 zetels.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord op de website van de Provincie Limburg. 

coalitieakkoord

Provincie Noord-Brabant

In Noord-Brabant hebben VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant een coalitieakkoord bereikt. De provincie is de laatste die een akkoord bereikt na de Provinciale Statenverkiezingen van maart. De grootste partij, de BBB, zit niet in de coalitie.

Eerdere onderhandelingen over een akkoord waren op het laatste moment geklapt, omdat de BBB zich terugtrok. 

De BBB werd in maart met 11 zetels de grootste partij in de provincie, gevolgd door de VVD (9 zetels) en GroenLinks (4 zetels).

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Brabant.

coalitieakkoord

Provincie Noord-Holland

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA presenteren coalitieakkoord Noord-Holland op 6 juli.

De onderhandelende partijen van de provincie Noord-Holland zijn tot een akkoord gekomen.

Fractievoorzitters Ingrid de Sain (BBB), Klaas-Jeroen Terwal (VVD), Anouk Gielen (GroenLinks) en Gert-Jan Leerink (PvdA) presenteerde hun coalitieakkoord op 6 juli om 11.00 uur op het provinciehuis in Haarlem.

“De 4 partijen zetten zich in voor een mooie toekomst van Noord-Holland”, vertellen formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders. “Ze hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken en onderhandeld. De inbreng van bewoners, belangenorganisaties, ondernemers en de oppositiepartijen was hierbij zeer waardevol. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe coalitie voortvarend aan de slag gaat met de grote opgaven waar de provincie voor staat.” 

De nieuwe gedeputeerden worden naar verwachting tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 juli geïnstalleerd.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland.

coalitieakkoord

Provincie Overijssel

Het coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ is gepresenteerd. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren (2023-2027). Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel. Zodat de provincie een fijne plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen.

Als provincie hebben we hierin taken, verantwoordelijkheden en positie. We pakken de opgaven aan. Daarbij gaan we uit het mooie van Overijssel. Voor iedereen, ook voor toekomstige generaties. Ons noaberschap, ons landschap en ons ondernemerschap vormen de basis om dit samen te bereiken.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Overijssel.

coalitieakkoord

Provincie Utrecht

Coalitieakkoord in Utrecht met GroenLinks, eerste provincie zonder BBB.

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt in de provincie Utrecht. Het is de eerste provincie waar de BBB niet in een coalitie zit na de enorme verkiezingswinst in maart.

De partijen in Utrecht zeggen zich in te zetten voor "een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven".

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord van de Provincie Utrecht.

coalitieakkoord

Provincie Zeeland

‘Met Zeeland, voor Zeeland’ is de titel van het vrijdag 16 juni gepresenteerde coalitieakkoord van BBB, SGP, CDA en VVD. De omslag maken van stikstofbeleid naar natuurbeleid, de ruimte vinden voor alle opgaven waaraan de komende jaren moet worden gewerkt en meer denken vanuit de kwaliteit van leven van de inwoners van Zeeland. Dat zijn de speerpunten in het beleid en de werkwijze die de partijen de komende jaren voor zich zien.

‘Bouwen aan de toekomst van Zeeland’ is de ondertitel van ‘Met Zeeland, voor Zeeland’. In die paar woorden komen de ambities van de coalitie goed naar voren. Dat die coalitie graag met andere betrokkenen aan de slag gaat met de verschillende opgaven, blijkt uit het eerste deel: ‘Met Zeeland’. Daarbij denken de coalitiepartners niet alleen aan andere politieke partijen maar vooral ook aan de Zeeuwse inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord op de website van de Provincie Zeeland. 

coalitieakkoord

Provincie Zuid-Holland

Een akkoord dat gesloten is tussen de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA.

De inwoners van Zuid-Holland gaven tijdens de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023 een belangrijk signaal af: zij willen meer betrokken worden bij de politiek. Bovendien werd een nieuwe partij vanuit het niets de winnaar. Met dit akkoord stellen wij het belang van alle inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers van Zuid-Holland voorop.

Klik hieronder op de oranje knop voor meer info over het coalitieakkoord op de website van de Provincie Zuid-Holland.

coalitieakkoord