Foto Nieuwsartikel 30 1 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Decentrale overheden maken aanzet voor Nederlandse Agenda

Decentrale overheden maken aanzet voor Nederlandse Agenda

30 januari 2024 Gemeenten, provincies en waterschappen publiceren vandaag een brief aan de formerende partijen ‘Naar een agenda voor Nederland’. In de brief tonen de decentrale overheden hun bereidheid om samen met het nieuwe kabinet op te trekken in het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken als wonen, bestaanszekerheid, energie en het landelijk gebied.

Gemeenten, provincies en waterschappen benadrukken hun rol als essentiële partners bij het realiseren van oplossingen voor de uiteenlopende vraagstukken. Ze wijzen op hun kennis van de regionale opgaven en inwoners als de sleutel tot het vinden van maatwerkoplossingen voor complexe problemen. Tegelijkertijd benadrukken de decentrale overheden zij moeten beschikken over voldoende financiële middelen en willen hier zo snel mogelijk met de formerende partijen over in gesprek.

Financiële ruimte en vertrouwen nodig

De decentrale overheden doen een dringend beroep op erkenning vanuit het rijk voor de financiële uitdagingen waarmee zij kampen. Ze pleiten voor stabiele, structurele, en voorspelbare inkomsten om hun cruciale rol te vervullen bij het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het afschaffen van de opschalingskorting, het herstellen van het accres vanaf 2026, indexering van fondsen passend bij stijgende kosten op wettelijke taken, en het in balans brengen van taken en middelen. Daarnaast roepen de decentrale overheden op tot meer algemene en minder specifieke uitkeringen om beleidsvrijheid te vergroten en administratieve lasten te verminderen. Zonder deze financiële basis wordt het lastig om daadwerkelijk bij te dragen aan oplossingen.

Toekomstgericht samenspel

De aanzet voor de agenda vormt een uitnodiging aan het nieuwe kabinet om samen met de decentrale overheden te komen tot een .  Alleen door gezamenlijke inzet, financiële erkenning en vertrouwen kan Nederland sterker en veerkrachtiger worden.

lees de brief