Shutterstock 2204203141

Houd de vaart erin, aan de slag!

19 september 2023 De provincies zijn blij dat dit demissionaire kabinet onverminderd ambitieus is ten aanzien van het bouwen van nieuwe woningen, de energietransitie en de inrichting van het landelijk gebied met aandacht voor natuur, landbouw en stikstof. De provincies staan klaar om vanuit hun verantwoordelijkheid bij te dragen aan deze belangrijke opgaven.

Laten we er na deze Prinsjesdag voor zorgen dat we samen met dit demissionaire kabinet de vaart de erin houden en aan de slag gaan. Daarvoor is wel nodig dat de middelen zonder verder uitstel beschikbaar komen. Jaap Smit, voorzitter namens de gezamenlijke provincies: “Vooral in partnerschap lossen we de grote uitdagingen op. De urgentie is hoog. De provincies willen doorpakken met de uitvoering van hun plannen ook in een periode waarin het kabinet demissionair is. Laten we die ambities waarmaken en hopelijk kunnen we daarbij rekenen op de steun van de Tweede Kamer".

Stel de transitiefondsen klimaat en landelijk gebied nu beschikbaar

Betrouwbare en betaalbare energie is belangrijk voor alle inwoners van Nederland. Provincies maken de energietransitie werkelijkheid door alle vormen van duurzame energie te benutten en inzet te plegen voor de benodigde programmering en verbouwing van de energie-infrastructuur en het aanpakken van netcongestie. De middelen die het Rijk hiervoor heeft gereserveerd moeten snel beschikbaar komen. Daar kunnen we niet langer op wachten.

Dit geldt ook voor de middelen uit het transitiefonds landelijk gebied. Geef deze zo snel mogelijk vrij. De provincies zorgen dat alle oplossingen samenkomen in hun gebieden, in de gebiedsplannen. Provincies kennen de regio, hebben de ervaring en koppelen in de gebiedsplannen beleid aan uitvoering. Zo ontwikkelden de provincies een aantal koploperprojecten, waarmee mensen nu snel aan de slag willen. Om die mooie plannen van de grond te krijgen zijn de middelen uit het transitiefonds voor het landelijk gebied nu hard nodig.

Openbaar Vervoer toegankelijk houden

Goed en toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk, daar is iedereen het over eens. Om de dienstregeling op peil te houden en grote prijsstijgingen te voorkomen zijn middelen van het Rijk noodzakelijk. Alle partijen laten in hun verkiezingsprogramma’s zien het OV te willen steunen.We rekenen daarom op steun voor de partijen die hiervoor bij de Algemene Politieke Beschouwingen deze week geld beschikbaar willen stellen.

Financiën

Vanaf 2026 ontstaat voor provincies en gemeenten een financieel probleem. Goede en gezonde interbestuurlijke en financiële verhoudingen zijn randvoorwaardelijk aan het gezamenlijk aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen. Het noemen van de uitvoerbaarheidstoets in de Troonrede is een welkom signaal. De provincies hebben een stabiele meerjarenfinanciering nodig die ons in staat stelt alle opgaven en taken naar behoren te realiseren. Dat gesprek met het demissionaire kabinet is en blijft urgent. Vandaag, volgend jaar en ook na 2026!