KIC Foto (2)
 • Home
 • Nieuws
 • Innovatie-inzet van 5,7 miljard afgesproken tussen bedrijfsleven, kennissector en overheden.

Innovatie-inzet van 5,7 miljard afgesproken tussen bedrijfsleven, kennissector en overheden.

02 november 2023 Op de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam is vandaag de gezamenlijke inzet voor 'missiegedreven' innovatiebeleid vastgesteld op 5,7 miljard euro. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties hebben deze afspraken vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Meer dan 30 organisaties hebben het convenant ondertekend. Ook de provincies hebben hun partnerschap in het KIC vernieuwd.
Meer weten Thema's

Het missiegedreven innovatiebeleid omvat vijf missies of doelen: energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel en veiligheid. De partners van het KIC werken samen via acht Kennis- en Innovatieagenda's (KIA’s): 

 • Klimaat en Energie
 • Circulaire Economie
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Gezondheid en Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Digitalisering
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

De Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bedragen 2,3 % van het BBP. In de toekomst hoopt het kabinet deze uitgaven te verhogen naar 3%. In het nieuwe KIC wordt meer ingezet op het brengen van kennis en innovatie naar de markt. De belangrijkste inzet vanuit de provincies is om hierbij de verbinding met de regio’s te versterken.   

"Voor de gezamenlijke provincies is het van belang, met het oog op de grote maatschappelijke transities, dat de daarvoor belangrijke innovaties ook daadwerkelijk hun weg vinden in de regio. De afgelopen vier jaar hebben provincies hierin hun meerwaarde bewezen door structuren in de regio te ontwikkelen, zoals regionale innovatie-ecosystemen, maar ook door eigen middelen in te zetten. De inbreng vanuit de provincies voor deze nieuwe periode is dat we onze netwerken en instrumenten voor het versterken van de regionale innovatie-ecosystemen (denk aan startersstimulering, fieldlabs, campussen en kennisontwikkeling) verbinden met de inzet van KIC-partners om zo de gewenste extra aandacht voor valorisatie en marktcreatie samen te realiseren," zegt Martijn van Gruijthuijsen, portefeuillehouder Innovatie van de Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie.