Provincievlaggen Buitenhof Warmte Filter
  • Home
  • Nieuws
  • Provincies stellen certificeringsvoorwaarden SVNL-subsidie opnieuw vast

Provincies stellen certificeringsvoorwaarden SVNL-subsidie opnieuw vast

01 november 2022 De provincies zullen dit najaar een nieuw programma van eisen vaststellen voor het aanvragen van een SNL-certificaat. Dit certificaat is nodig om subsidie te ontvangen op basis van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL2016). Huidige certificaathouders moeten zich voor een nieuwe subsidie opnieuw laten certificeren.

Provincies stellen via de SVNL2016 subsidies beschikbaar voor beheer van natuur in zowel natuur- als landbouwgebied. Dit beheer wordt uitgevoerd door terreinbeherende organisaties (zoals de provinciale landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), particuliere grondeigenaren, natuurcollectieven en agrarische collectieven. De subsidies die deze beheerders krijgen hebben een looptijd van maximaal zes jaar.

Kwaliteitseisen

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten beheerders voldoen aan een Programma van Eisen. Deze eisen worden vastgesteld door de provincies. Een beheerder beschrijft in een kwaliteitshandboek onder meer hoe hij aansluit bij de beheerdoelen die zijn vastgelegd in het provinciaal natuurbeheerplan, met welke handelingen hij die doelen behaalt en hoe dit wordt gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld. Als dit kwaliteitshandboek voldoet aan het Programma van Eisen, ontvangt een beheerder een certificaat van de Stichting Certificering SNL, een onafhankelijk orgaan dat in 2011 is opgericht door provincies. Deze certificering is verplicht.

Evaluatie

De provincies hebben het Programma van Eisen samen met vertegenwoordigers van agrarische collectieven, natuurcollectieven en natuurbeheerders geëvalueerd. Op basis daarvan is een nieuw Programma van Eisen vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023. Daarin is onder andere de eisenset voor natuurcollectieven uitgebreid om deze zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van agrarische collectieven. Andere kwaliteitseisen zijn nader toegelicht. Hierdoor kan minder discussie ontstaan over wat van certificaathouders gevraagd wordt.

Nieuw certificaat aanvragen

Huidige certificaathouders die een nieuwe subsidie aanvragen, moeten zich opnieuw laten certificeren bij de Stichting Certificering SNL. Daarvoor moeten zij een aangepast kwaliteitshandboek aanleveren op basis van het nieuwe Programma van Eisen. Alleen individuele natuurbeheerders met minder dan 200 hectare natuurterrein mogen gebruik blijven maken van het bestaande certificaat, omdat de eisenset voor deze groep inhoudelijk niet is gewijzigd (artikel 1.8, tweede lid, SVNL2016). De Stichting Certificering SNL informeert bestaande certificaathouders in november 2022 over de nieuwe eisen. Bovendien geldt een overgangsperiode waarin beheerders de gelegenheid hebben hun kwaliteitshandboek aan te passen. Meer informatie hierover staat in artikel 1.8a van de SVNL2016.

De nieuwe Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 en de SVNL2016 is bij de provincie te raadplegen. De bovenstaande artikelnummers zijn gebaseerd op de model-SVNL2016. Het kan zijn dat de artikelnummers van de SVNL2016 van de provincie daarvan afwijken.