Een man zit op het gras en kijkt naar het podium op een festival
  • Home
  • Nieuws
  • Reactie provincies op BIS-advies Raad voor Cultuur

Reactie provincies op BIS-advies Raad voor Cultuur

25 mei 2023 Rijkssubsidies voor culturele instellingen kunnen duidelijker en eenvoudiger. Dat zei de Raad voor Cultuur afgelopen april over de BIS-aanvraagprocedure. Provincies zijn het grotendeels eens met het advies van de Raad maar zien nog wel een aantal aandachtspunten. Zo zijn er nog vragen over het verlagen van de administratieve lastenverlichting, de spreiding van subsidies tussen regio en randstad en over de samenwerking tussen overheden. In een brief aan staatssecretaris Uslu vragen de gezamenlijke provincies hier aandacht voor.
Meer weten Thema's

Advies Raad voor Cultuur

De BIS (Culturele Basisinfrastructuur) is een vierjaarlijkse rijkssubsidie voor onder andere podiumkunsten, regionale musea en beeldende kunst. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om advies over het aanvraag- en beoordelingsproces van de BIS voor de periode 2025-2028. De Raad publiceerde begin april haar advies en concludeert dat de aanvraag- en beoordelingsprocedure eenvoudiger en duidelijker kan. Het advies behandelt punten waar provincies ook eerder aandacht voor hebben gevraagd, zoals betere afstemming tussen het Rijk, provincies en gemeenten, administratieve lastenverlichting en geografische spreiding. Provincies zijn het grotendeels eens met het advies van de Raad, maar zien nog wel enkele aandachtspunten.

Afstemming tussen overheden

Uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat de cultuursector baat heeft bij betere samenwerking tussen overheden. Hierover hebben de provincies eerder al een brief aan de staatssecretaris  gestuurd. Het advies van de Raad voor Cultuur mist echter de verbinding tussen de BIS, Rijkscultuurfondsen en het  provinciale en gemeentelijke cultuurbeleid. Provincies vinden het jammer dat deze verbinding ontbreekt.

Administratieve lastenverlichting

Provincies maken zich zorgen over de nieuwe aanvraagprocedure van de BIS en of dit daadwerkelijk zal leiden tot administratieve lastenverlichting, terwijl dit wel de wens was van de staatssecretaris. Culturele instellingen worden bijvoorbeeld gevraagd om veel extra informatie en inzet over zaken als toepassing van de drie codes, duurzaamheid en een veilige  werkomgeving. Volgens de provincies wegen deze verplichtingen daarom niet op tegen het beoogde doel. De provincies vinden het belangrijk dat er ook ruimte blijft voor het artistieke product en de autonomie van de makers.

Spreiding over het land

Volgens de gezamenlijke provincies houdt het advies van de Raad voor Cultuur onvoldoende rekening met een eerlijke verdeling van subsidies over het land. Vooral de provincies buiten de Randstad waar weinig Rijksgeld terecht komt, zijn voorzieningen verder weg en wordt veel ongelijkheid ervaren Provincies vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor regio's buiten de Randstad. Onlangs heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in het rapport "Elke Regio Telt" nog geschreven over het belang van cultuur in de regio en de grote ongewenste verschillen tussen regio's in Nederland. De provincies vragen hiervoor ook aandacht in de opdracht aan de Rijkscultuurfondsen.

De provincies in de Randstad delen de zorg over de regionale spreiding en ervaren ook ongelijkheid in regio’s. Zij vinden het belangrijk dat een betere landelijke spreiding niet ten koste gaat van het aantal en de kwaliteit van de instellingen in de Randstad. Volgens de provincies zou staatssecretaris Uslu hier meer rekening mee moeten houden.

Brief aan de staatssecretaris

De volledige reactie van de gezamenlijke provincies op het advies van de Raad voor Cultuur is hieronder te lezen. In deze brief aan staatssecretaris Uslu reageren de provincies op het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS 2025-2028 en nemen ze de bovenstaande punten mee.

Brief aan Staatssecretaris USLU